Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak, methaan, distikstofoxide en fijn stof. Met name de emissies van de eerste twee zijn sinds 1990 aanzienlijk gedaald.

 199019951999200020012002*
    
miljoen kg    
Zwaveldioxide (SO2) 1)0,960,600,280,280,340,34
Vuurhaarden0,960,600,280,280,340,34
Stikstofoxiden (NOx) 1)9,81312121212
Vuurhaarden9,81312121212
Koolmonoxide (CO) 1)1,51,41,31,31,21,2
Vuurhaarden1,51,41,31,31,21,2
       
Kooldioxide (CO2) 1) 2)8 4278 0637 0857 1046 8926 832
Vuurhaarden8 4278 0637 0857 1046 8926 832
Fijn stof8,89,5109,89,49,3
Vuurhaarden0,200,150,080,080,090,09
Overige8,69,49,99,79,29,2
VOS 3)2,01,91,71,71,71,6
Vuurhaarden1,81,71,51,51,41,4
Overige0,240,230,230,230,230,16
       
Methaan (CH4)508480427413412391
Vuurhaarden2,62,52,22,22,22,2
Overige505477425411410389
Distikstofoxide (N2O)222725232322
Vuurhaarden0,020,020,010,010,010,01
Overige222725232322
Ammoniak (NH3) 4)220179153139129123
Overige220179153139129123
 
Bron: CCDM (2003).CBS/MC/aug03/0099
1) Overige emissies nihil.
2) Overige emissies niet gemeten.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
4) Emissies door vuurhaarden nihil.
N.B. Exclusief emissies door mobiele werktuigen; deze vallen onder verkeer en vervoer.

Ammoniak, methaan en distikstofoxide zijn de belangrijkste landbouwemissies

De land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de Nederlandse emissies van ammoniak, methaan en distikstofoxide. Ammoniak levert een belangrijke bijdrage aan de verzuring en vermesting. Methaan en distikstofoxide zijn beide broeikasgassen. Met name de emissies van ammoniak en methaan zijn sinds 1990 aanzienlijk gedaald.

Oorzaken emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door stationaire bronnen (de bijdrage is slechts een klein deel van het landelijk totaal) of door overige processen. De volgende voor landbouw specifieke processen spelen daarbij een rol:

  • emissie door aanwending van kunstmest (NH3 en N2O);
  • emissies door dierlijke mest (NH3, N2O en CH4);
  • emissies door stikstofbinding door vlinderbloemige planten (N2O);
  • emissies door de stikstofvoorraad in de landbouwbodems (N2O)
  • emissies uit stallen (NH3 en fijn stof).

De Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021 zijn onderdeel van de emissies door verkeer en vervoer.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
35
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2002 (indicator 0099, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.