Landbouw en milieu

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak, methaan, distikstofoxide en fijn stof. Met name de emissies van de eerste twee zijn sinds 1990 aanzienlijk gedaald.

  1990 1995 1999 2000 2001 2002*
       
miljoen kg        
Zwaveldioxide (SO2) 1) 0,96 0,60 0,28 0,28 0,34 0,34
Vuurhaarden 0,96 0,60 0,28 0,28 0,34 0,34
Stikstofoxiden (NOx) 1) 9,8 13 12 12 12 12
Vuurhaarden 9,8 13 12 12 12 12
Koolmonoxide (CO) 1) 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
Vuurhaarden 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
             
Kooldioxide (CO2) 1) 2) 8 427 8 063 7 085 7 104 6 892 6 832
Vuurhaarden 8 427 8 063 7 085 7 104 6 892 6 832
Fijn stof 8,8 9,5 10 9,8 9,4 9,3
Vuurhaarden 0,20 0,15 0,08 0,08 0,09 0,09
Overige 8,6 9,4 9,9 9,7 9,2 9,2
VOS 3) 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6
Vuurhaarden 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4
Overige 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,16
             
Methaan (CH4) 508 480 427 413 412 391
Vuurhaarden 2,6 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2
Overige 505 477 425 411 410 389
Distikstofoxide (N2O) 22 27 25 23 23 22
Vuurhaarden 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Overige 22 27 25 23 23 22
Ammoniak (NH3) 4) 220 179 153 139 129 123
Overige 220 179 153 139 129 123
 
Bron: CCDM (2003). CBS/MC/aug03/0099
1) Overige emissies nihil.
2) Overige emissies niet gemeten.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
4) Emissies door vuurhaarden nihil.
N.B. Exclusief emissies door mobiele werktuigen; deze vallen onder verkeer en vervoer.

Ammoniak, methaan en distikstofoxide zijn de belangrijkste landbouwemissies

De land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de Nederlandse emissies van ammoniak, methaan en distikstofoxide. Ammoniak levert een belangrijke bijdrage aan de verzuring en vermesting. Methaan en distikstofoxide zijn beide broeikasgassen. Met name de emissies van ammoniak en methaan zijn sinds 1990 aanzienlijk gedaald.

Oorzaken emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door stationaire bronnen (de bijdrage is slechts een klein deel van het landelijk totaal) of door overige processen. De volgende voor landbouw specifieke processen spelen daarbij een rol:

  • emissie door aanwending van kunstmest (NH3 en N2O);
  • emissies door dierlijke mest (NH3, N2O en CH4);
  • emissies door stikstofbinding door vlinderbloemige planten (N2O);
  • emissies door de stikstofvoorraad in de landbouwbodems (N2O)
  • emissies uit stallen (NH3 en fijn stof).

De Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021 zijn onderdeel van de emissies door verkeer en vervoer.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2002 (indicator 0099, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.