Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling CO2-emissie

Tussen 1990 en 1998 heeft de groei van de CO2-emissie door het wegverkeer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie NOx en fijn stof

De Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2022 zijn sinds 1990 jaarlijks gedaald; ondanks dat het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2001 met circa 30% is toegenomen. Dit komt voor NOx met name op het conto van de driewegkatalysator, die sinds begin jaren negentig als gevolg van emissienormstelling zijn intrede deed bij personenauto's en bestelauto's. De emissies van fijn stof (PM10) zijn met name verminderd door motortechnische optimalisaties. Deeltjesfilters worden namelijk nog maar heel beperkt toegepast, met name bij stadsbussen.

Ontwikkeling geluidhinder

Aan de Geluidhinder per bron, 2021 in de periode 1990 - 1997, lijkt sinds enkele jaren een einde te zijn gekomen. De afname in het begin van de jaren negentig was een gevolg van geluideisen aan nieuwe wegvoertuigen, het plaatsen van geluidschermen en het toepassen van stiller asfalt (ZOAB).

Beleidsdoel

De algemene doelstelling van het beleid is om voor de gehele economie een afname van de emissies te realiseren naast een toenemend BBP. Voor het verkeer (wegverkeer plus overig verkeer) zijn in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan de volgende taakstelling geformuleerd (VROM, 2001):

 • De emissie van stikstofoxiden (NOx) moet in 2010 zijn teruggebracht tot 150 kton (in 2001 dit nog 175 miljoen kg).
 • Er zijn drie doelstellingen voor geluidhinder voor alle bronnen tezamen (industrie, weg-, rail- en vliegverkeer) vastgesteld, die tezamen een goede akoestische kwaliteit in 2030 moeten bewerkstelligen. Eén van deze doelstellingen houdt in dat in 2010 de grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen niet meer overschreden mag worden (VROM, 2001).

Bronnen

 • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
 • CBS. Statline. Actief personenautopark. CBS, Voorburg/Heerlen.
 • CBS (2001). Het bezit en gebruik van personenauto's. CBS, Voorburg/Heerlen.
 • CBS. Statline. Actief bedrijfsvoertuigenpark. CBS, Voorburg/Heerlen.
 • CBS. (2001). Het bezit en gebruik van bedrijfsvoertuigen. CBS, Voorburg/Heerlen.
 • CBS. Statline. Geur- en geluidhinder. CBS, Voorburg/Heerlen.
 • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag.

Relevante informatie

 • Meer informatie over de volume-ontwikkelingen en geluidhinder in het verkeer is te vinden op Statline (CBS)
 • Meer emissiesgegevens vindt u in Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.
 • RIVM (2002). Milieubalans 2002. Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
35
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2001 (indicator 0127, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.