Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Dankzij maatregelen nemen de emissies van fijn stof en stikstofoxiden af, ondanks de toename van het aantal kilometers dat door de voertuigen wordt afgelegd. De emissie van kooldioxide neemt evenredig toe, terwijl aan de afname van geluidhinder sinds 1997 een einde is gekomen.

Ontwikkeling emissie kooldioxide

Tussen 1990 en 2002 heeft de groei van de kooldioxide (CO2)-emissie door het wegverkeer vrijwel gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden en fijn stof

De emissies van stikstofoxiden (NOx)- en fijn stof door het wegverkeer zijn sinds 1990 jaarlijks gedaald. Dit ondanks dat het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2002 met ruim 30% is toegenomen. Dit komt voor NOx met name op het conto van de driewegkatalysator, die sinds begin jaren negentig als gevolg van emissienormstelling zijn intrede deed bij personenauto's en bestelauto's. De emissies van fijn stof (PM10) zijn met name verminderd door motortechnische optimalisaties. Deeltjesfilters worden namelijk nog maar heel beperkt toegepast, met name bij stadsbussen.

Ontwikkeling geluidhinder

Aan de afname van de geluidhinder door wegverkeer in de periode 1990 - 1997, is sinds enkele jaren een einde gekomen. De afname in het begin van de jaren negentig was een gevolg van geluideisen aan nieuwe wegvoertuigen, het plaatsen van geluidschermen en het toepassen van stiller asfalt (ZOAB). De toename sinds 1997 wordt veroorzaakt door het intensiever worden van het wegverkeer.

Beleidsdoel

De algemene doelstelling van het beleid is om voor de gehele economie een afname van de emissies te realiseren naast een toenemend BBP. Voor het verkeer, wegverkeer plus overig verkeer, zijn in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan de volgende taakstelling geformuleerd (VROM, 2001):

  • De emissie van stikstofoxiden (NOx) moet in 2010 zijn teruggebracht tot 150 kton. In 2001 was dit nog 175 miljoen kg.
  • Er zijn drie doelstellingen voor geluidhinder voor alle bronnen tezamen (industrie, weg-, rail- en vliegverkeer) vastgesteld, die tezamen een goede akoestische kwaliteit in 2030 moeten bewerkstelligen. Eén van deze doelstellingen houdt in dat in 2010 de grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen niet meer overschreden mag worden (VROM, 2001).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
35
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2002 (indicator 0127, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.