Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het leeuwendeel van de emissies door verkeer en vervoer wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Uitzondering hierop zijn fijn stof en zwaveldioxide.

  CO VOS 1) NOx SO2
         
  miljoen kg      
Totaal 4) 392 97 255 7
         
Wegverkeer 349 86 170 0,91
Binnenscheepvaart 8,3 4,0 32 2,1
Visserij 5) 2,1 0,68 16 0,90
Recreatievaart 7,1 1,8 1,3 0,07
Railverkeer 6) 0,36 0,11 1,7 0,11
Luchtvaart 7) 5,4 0,94 3,1 0,15
Landbouwwerktuigen 14 2,5 22 1,7
Overige mobiele werktuigen 6,1 1,1 10 0,76
         
Zeescheepvaart, binnengaats 4,7 0,87 22 12
Zeescheepvaart, NCP 16 3,0 101 59
         
  Fijn stof 2) Broeikasgassen
    CO23) CH4 N2O
         
  miljoen kg      
Totaal 4) 16 37 300 3,8 1,7
         
Wegverkeer 11 31 300 3,4 1,5
Binnenscheepvaart 1,4 1 950 0,08 0,05
Visserij 5) 0,37 820 0,03 0,02
Recreatievaart 0,13 110 0,08 0,00
Railverkeer 6) 0,08 105 0,00 0,00
Luchtvaart 7) 0,18 786 0,07 0,03
Landbouwwerktuigen 1,8 1 550 0,10 0,04
Overige mobiele werktuigen 0,8 692 0,05 0,02
         
Zeescheepvaart, binnengaats 1,0 1 120 0,04 0,03
Zeescheepvaart, NCP 8,5 3 930 0,12 0,10
         
Bron: CBS, 2004.     CBS/MC/apr04/0129
1) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Deeltjesdiameter kleiner dan 10 m (PM10), inclusief emissies door slijtage van banden, wegdek, remmen en bovenleidingen.
3) Lucht, actuele emissies. Exclusief zeescheepvaart.
4) Emissies volgens de NEC-richtlijn.
5) Inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).
6) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
7) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.

Bijdrage bronnen verkeer en vervoer

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen verkeer en vervoer. Alleen bij fijn stof (37%) en zwaveldioxide (91%) is een belangrijk deel van de emissie afkomstig de zeescheepvaart. Van de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en zware bedrijfsvoertuigen respectievelijk 33 en 27%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies (niet in de tabel)

Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide, stikstofoxiden, VOS (exclusief methaan) en fijn stof. De bijdrage van verkeer en vervoer aan de totale emissie van zwaveldioxide is ruim 10%. Hiervan is meer dan de helft afkomstig van de binnengaatse zeevaart. Verder is de doelgroep verkeer en vervoer verantwoordelijk voor ruim 20% van de Emissies naar lucht per doelgroep

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2002 (indicator 0129, versie 05 , 27 april 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.