Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.

2017* Kooldioxide (CO2) Distikstofoxide (N2O) Methaan (CH4)
             
  miljoen kg          
Broeikasgassen 1)            
Totaal 34 600   0,90   2,6  
Wegverkeer 29 700   0,82   2,3  
Binnenvaart 2) 990   0,03   0,13  
Spoorwegen 80   0,00   0,00  
Luchtvaart 2) 30   0,00   0,00  
Visserij 470   0,01   0,05  
Defensie-activiteiten 150   0,01   0,01  
Landbouwwerktuigen 1220   0,01   0,03  
Overige mobiele werktuigen 1940   0,02   0,10  
             
    Zwavel-dioxide (SO2) Stikstof-oxiden (NOx) Ammoniak (NH3) NMVOS 4) 5) Fijn stof (PM10) 5) Kool-monoxide (CO) 5)
             
  miljoen kg          
Verzurende en grootschalige luchtverontreiniging 3)            
Totaal 0,59 135 4,0 31 6,8 372
Wegverkeer 0,19 75 4,0 24 4,4 294
Beroepsbinnenvaart 0,01 27 0,01 2,5 0,8 5,5
Visserij 6) 0,12 7,2 0,00 0,3 0,3 0,4
Recreatievaart 0,00 2,3 0,00 1,5 0,0 21
Railverkeer 7) 0,00 1,5 0,00 0,1 0,1 0,2
Luchtvaart 8) 0,25 3,5 0,00 0,4 0,0 3,4
Landbouwwerktuigen 0,01 7,4 0,00 0,7 0,4 2,2
Overige mobiele werktuigen 0,01 10,6 0,00 2,1 0,7 45
             
Bron: CBS, Emissieregistratie         CBS/okt18/0129
* Cijfers 2017 zijn voorlopig.            
1) Berekend volgens de IPCC-richtlijnen.          
2) Alleen verplaatsingen met plaats van vertrek en van aankomst binnen Nederland.      
3) Conform de NEC-richtlijnen.            
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan.          
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.        
6) Kottervisserij, inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).      
7) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.        
8) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden  

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de sector Verkeer en vervoer. In de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en vrachtvoertuigen respectievelijk 18 en 31 procent. Bij alle andere stoffen is de personenauto de belangrijkste bron. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies in 2017

De sector Verkeer en vervoer (inclusief mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide (67 procent), stikstofoxiden (64 procent), VOS, exclusief methaan (22 procent) en fijnstof (26 procent). De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is circa 2 procent. Verder is de sector Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor 21 procent van de totale (IPCC-)kooldioxide-emissie. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.
De zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de IPCC- en NEC-richtlijnen) is een substantiële bron van emissies van fijnstof en zwaveldioxide.

Oorzaken van emissies

Voor informatie over de oorzaken van de diverse emissies naar lucht, zie:

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2017 (indicator 0129, versie 32,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.