Emissies naar lucht door Verkeer en vervoer, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het leeuwendeel van de emissies door verkeer en vervoer wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Uitzondering hierop zijn fijn stof en zwaveldioxide.

 COVOS1)NOxSO2
     
 miljoen kg  
Totaal41410328822
     
Wegverkeer369901721,1
Binnenscheepvaart 4)133,7362,5
Zeescheepvaart 5)3,00,972414
Railverkeer 6)0,380,111,80,12
Luchtvaart 7)5,40,773,10,15
Landbouwwerktuigen155,0261,8
Overige mobiele     
werktuigen6,01,9100,69
     
 Fijn Broeikasgassen 
 stof 2)CO23)CH4N2O
     
 miljoen kg  
Totaal1938 9004,41,7
     
Wegverkeer1131 4003,81,5
Binnenscheepvaart 4)1,92 3000,170,06
Zeescheepvaart 5)1,81 2000,040,03
Railverkeer 6)0,081130,000,00
Luchtvaart 7)0,187860,070,03
Landbouwwerktuigen2,61 6100,210,04
Overige mobiele     
werktuigen1,06280,080,02
     
Bron: CBS, 2003.CBS/MC/sep03/0129
1) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Deeltjesdiameter kleiner dan 10 µm (PM10), inclusief emissies door slijtage van banden, wegdek, remmen en bovenleidingen.
3) Niet temperatuurgecorrigeerd.
4) Inclusief binnenvisserij en recreatievaart.
5) Binnengaats.
6) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
7) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.

Bijdrage bronnen verkeer en vervoer

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen verkeer en vervoer. Alleen bij fijn stof en zwaveldioxide is een belangrijk deel van de emissie afkomstig uit het overige verkeer en mobiele werktuigen (respectievelijk 50 en 80%). Van de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van zowel personenauto's als zware bedrijfsvoertuigen 27%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies (niet in de tabel)

Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide, stikstofoxiden, VOS (exclusief methaan) en fijn stof. De bijdrage van verkeer en vervoer aan de totale emissie van zwaveldioxide is ruim 20%. Hiervan is meer dan de helft afkomstig van de binnengaatse zeevaart. Verder is de doelgroep verkeer en vervoer verantwoordelijk voor bijna 20% van de Emissies naar lucht per doelgroep, 2010.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door Verkeer en vervoer, 2002 (indicator 0129, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.