Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de doelgroep Verkeer en vervoer. Uitzondering hierop vormt zwaveldioxide.

2009Kooldioxide (CO2)Distikstofoxide (N2O)Methaan (CH4)
       
 miljoen kg    
Broeikasgassen      
Totaal37 600 1,4 3,0 
Wegverkeer33 400 1,4 2,7 
Binnenvaart 2)640 0,00 0,04 
Spoorwegen80 0,00 0,00 
Luchtvaart 2)60 0,00 0,01 
Visserij630 0,01 0,04 
Defensie-activiteiten270 0,02 0,03 
       
 Zwaveldi-Stikstofoxi-AmmoniakVOS3)Fijn Koolmon-
 oxide (SO2)den (NOx)(NH3) stof (PM10)oxide (CO)4)
       
Verzurende en miljoen kg    
grootschalige     
luchtverontreiniging 5)      
Totaal2,61702,54410414
Wegverkeer0,281102,5357,4327
Binnenscheepvaart1,0240,011,40,935,1
Visserij 6)0,177,30,000,320,171,0
Recreatievaart0,022,30,002,80,0522
Railverkeer 7)0,021,20,000,050,040,19
Luchtvaart 8)0,102,70,000,390,054,0
Landbouwwerktuigen0,63110,001,20,563,1
Overige mobiele werktuigen0,48130,003,30,6452
       
Bron: CBS, Emissieregistratie.CBS/CLO/mei11/0129
1) Conform de IPCC-richtlijnen.
2) Alleen verplaatsingen met plaats van vertrek en van aankomst binnen Nederland.
3) Conform de NEC-richtlijnen.
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
6) Kottervisserij, inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).
7) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
8) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de doelgroep Verkeer en vervoer. In de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en vrachtvoertuigen respectievelijk 20 en 38%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies in 2009 (niet in de tabel)

Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide (69%), stikstofoxiden (61%), VOS (exclusief methaan; 29%) en fijn stof (33%). De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is circa 7%. Verder is de doelgroep Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor 21% van de totale (IPCC-)kooldioxide-emissie. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.


De zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de IPCC- en NEC-richtlijnen) is een substantiële bron van emissies van fijn stof en zwaveldioxide.

Oorzaken van emissies

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Emissies naar lucht door verkeer en vervoer
Omschrijving
Emissies naar lucht door het verkeer en vervoer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijn stof, koolmonoxide)
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Agentschap NL, TNO, Deltares).
Berekeningswijze
Emissieberekening op basis van activiteitsgegevens (voertuigkilometers, brandstofverbruik) en emissiefactoren.
Zie verder Klein, J., et al. (2009). Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland .Taakgroep Verkeer van het Project Emissieregistratie.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCC
In totaal circa 300 stoffen
Circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen
Verschijningsfrequentie
In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1
Achtergrondliteratuur
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Opmerking
Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.
De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2009). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al., 2010). In de loop van 2011 komt een geactualiseerde versie van deze rapportage beschikbaar.
Betrouwbaarheidscodering
C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2009 (indicator 0129, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.