Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de doelgroep Verkeer en vervoer. Uitzonderingen hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide.

Feitelijke emissies en NECKool-monoxideVOS 1)Stikstof-oxidenZwavel-dioxide
     
 miljoen kg   
     
Totaal, 2003* 4)411952476,9
Wegverkeer356831590,92
Binnenscheepvaart8,34,0322,1
Visserij 5)1,90,59140,81
Recreatievaart16,32,62,20,06
Railverkeer 6)0,280,081,90,11
Luchtvaart 7)5,81,03,10,15
Landbouwwerktuigen132,3201,6
Overige mobiele werktuigen9,41,714,71,16
     
Zeescheepvaart, binnengaats4,90,902212
Zeescheepvaart, NCP163,110461
     
 Fijn stof 2)Broeikasgassen
  kooldioxide 3)methaandistikstof-oxide
     
 miljoen kg   
     
Totaal, 2003* 4)1638 1004,01,6
Wegverkeer1131 8003,61,5
Binnenscheepvaart1,41 9500,080,05
Visserij 5)0,337440,050,01
Recreatievaart0,051700,010,00
Railverkeer 6)0,061020,010,00
Luchtvaart 7)0,188240,090,03
Landbouwwerktuigen1,71 4400,100,01
Overige mobiele werktuigen1,21 0580,070,01
     
Zeescheepvaart, binnengaats1,61 1500,040,03
Zeescheepvaart, NCP8,84 0500,130,10
     
Bron: CBS.CBS/MC/mei05/0129
1) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Deeltjesdiameter kleiner dan 10 m (PM10), inclusief emissies door slijtage van banden, wegdek, remmen en bovenleidingen.
3) Feitelijke emissies.
4) Emissies volgens de NEC-richtlijn.
5) Inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).
6) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
7) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
N.B. Alle totalen exclusief zeescheepvaart.

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de doelgroep Verkeer en vervoer. Van de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en vrachtvoertuigen respectievelijk 15 en 25%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Bij de zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de NEC-richtlijn) heeft de zeescheepvaart een belangrijk bijdrage aan de emissie van fijn stof en zwaveldioxide.

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies (niet in de tabel)

Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide, stikstofoxiden, VOS (exclusief methaan) en fijn stof. De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is ruim 10%. Hiervan is meer dan de helft afkomstig van de binnengaatse zeevaart. Verder is de doelgroep Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor ruim 20% van de totale kooldioxide-emissie.

Oorzaken van emissies

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de feitelijke emissies zoals deze in deze indicator worden vermeld. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de feitelijke emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlandsgrondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (2004).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2003 (indicator 0129, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.