Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water door consumenten, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1999 2000 2001* w.v.  
            direct Indirect
               
  1 000 kg            
               
Nutriënten              
Stikstof (als totaal-N) 49 800 52 600 54 200 54 600 55 100 542 54 600
Fosfor (als totaal-P) 5 310 5 610 5 780 5 830 5 880 58 5 820
               
Metalen              
Cadmium (Cd) 0,712 0,754 0,779 0,785 0,792 0,006 0,786
Chroom (Cr) 2,85 3,02 3,11 3,14 3,17 0,022 3,15
Koper (Cu) 113 122 136 127 130 2,52 127
Kwik (Hg) 0,271 0,271 0,28 0,282 0,285 0,002 0,283
Lood (Pb) 68,4 71,6 73,6 74,3 75 1,07 73,9
Nikkel (Ni) 7,12 7,54 7,79 7,85 7,92 0,055 7,86
Zink (Zn) 253 230 212 212 209 7,49 201
               
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02

Ontwikkelingen en maatregelen

De wateremissies door consumenten worden enerzijds veroorzaakt door de directe uitscheiding via urine en faeces (o.a. nutriënten) en anderzijds door het gebruik van producten en de toepassing van bouwmetalen in woonhuizen. Waterleidingsbuizen en vuurwerk zijn bronnen van koperemissies. Lood is voornamelijk afkomstig uit loodslabben van woningen en waterleidingsbuizen. De emissie van zink is een gevolg van de corrosie en afspoeling van zinken dakgoten. Via afspraken met de bouwmetaalindustrie worden de komende jaren productverbeteringen doorgevoerd. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar nieuwe legeringen van metalen, het toepassen van coatings en alternatief materiaalgebruik. Op termijn moet dit leiden tot emissiereducties van circa 50% na invoering (VROM, 2001).

Toelichting

De tabel vermeldt de emissies van stoffen aan de bron. Deze omvatten zowel de Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities naar het oppervlaktewater als de Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities op het riool. Dit houdt in dat het grootste deel van de emissies niet terugkomt als belasting van het oppervlaktewater omdat verreweg het meeste afvalwater in Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2017 wordt gezuiverd. Cijfers over de Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2020 met een aantal van de genoemde stoffen worden elders gepresenteerd

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VROM, 2001. Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Notitie in het kader van NMP4. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar water door consumenten, 1990-2001 (indicator 0139, versie 03 , 16 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.