Milieubeleid en milieumaatregelen

Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid stoffen en nutriënten in het effluent van rioolwatersuiveringsinrichtingen is sinds 1985 aanzienlijk afgenomen met name door een verbeterd rendement van de installaties.

  1981 1985 1990 1995 1999 2000 2001
 
    miljoen kg          
Influent CZV 695 800 933 921 915 921 937
(= aanvoer) BZV 285 304 349 331 346 354 354
  N-totaal 61 70 81 84 88 85 85
  P-totaal 17,5 18,6 14,2 13,8 13,3 13,3 13,8
 
Effluent CZV 145 134 131 100 98 91 94
(= afvoer) BZV 40 29 24 13 14 11 12
  N-totaal 33 38 39 36 31 29 30
  P-totaal 10 11 6,2 3,5 3,0 2,8 2,9
 
    %            
Zuiverings- CZV 79 81 85 89 89 90 90
rendement BZV 87 88 92 96 96 97 97
  N-totaal 45 46 52 57 64 66 65
  P-totaal 36 39 56 74 77 79 79
 
Bron: CBS (2003) CBS/MC/juni03/0152
BZV: Biochemische Zuurstofverbruik
CZV: Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)

Belasting van het oppervlaktewater is afgenomen

De belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) is tussen 1985 en 2001 met ruim 75% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces. De aanpak van de vergaande verwijdering van stikstof begint nu op gang te komen. Dit moet in het jaar 2005 resulteren in een landelijk zuiveringsrendement van 75% (in 2001 was dit 65%). Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen.

Toelichting begrippen

  • Het influent is het aangevoerde afvalwater, het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater. De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties (CBS, 2003).
  • Het Biochemische Zuurstofverbruik (BZV) geeft aan hoeveel kg zuurstof nodig is voor de bacteriële afbraak van organische - en ook bepaalde anorganische - verontreinigingen in het afvalwater.
  • Het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) geeft aan hoeveel zuurstof er nodig is voor de volledige chemische afbraak van deze verbindingen. In de tabel worden voor beide parameters de jaarlijkse vrachten benodigde zuurstof gegeven. Uitgedrukt als concentratie zijn beide parameters een maat voor de vervuilingsgraad van het afvalwater.
  • De vervuilingswaarde, uitgedrukt in inwonerequivalenten, is de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen waarvan het zuurstofverbruik bij aërobe afbraak overeenkomt met die van het afvalwater van 1 inwoner per etmaal.

Referenties

  • CBS (2003). Statline. Zuivering van afvalwater. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Lievense, A., R.H. Huwaë en C.M. Baas (2000). Verwijdering van stikstof en fosfor op rioolwaterzuiveringsinrichtingen 1998. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/3. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op Statline (CBS)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2001 (indicator 0152, versie 04 , 27 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.