Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Vooral door een verbeterd rendement is de hoeveelheid nutriënten in het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties de laatste twintig jaar aanzienlijk afgenomen.

Stikstofverwijdering verder toegenomen

De aanpak van de vergaande verwijdering van stikstof is bijna zo ver dat de doelstelling gehaald is. In 2005 lag het rendement net iets onder de 75%. Naar verwachting zal over 2006 het landelijk zuiveringsrendement de doelstelling van 75% halen, onder meer na het volledig in gebruik nemen van nieuwe zuiveringsinstallaties in Amsterdam en Den Haag en de verbouwing van enkele andere grote regionale installaties. Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen (ter Veen, 2007).

Zuiveringsrendement fosfor sinds 1981 ruim verdubbeld

De belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) is de laatste twintig jaar met ruim 70% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen in de periode 1985-1990 en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces in de periode 1990 tot heden. Overigens zijn de hoeveelheden fosfor in het influent sinds het jaar 2000 geleidelijk weer aan het stijgen, waarschijnlijk door het toenemend gebruik van fosfaathoudende vaatwasmiddelen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater.De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties (CBS, 2007a). Voor de cijfers tot halverwege de jaren tachtig geldt dat deze niet geheel vergelijkbaar zijn met latere jaren omdat destijds een kleiner deel van het afvalwater werd gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een gedeelte van het ingezamelde afvalwater werd nog ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2005 (indicator 0152, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.