Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Vooral door een verbeterd rendement is de hoeveelheid nutriënten in het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties de laatste twintig jaar aanzienlijk afgenomen.

Europese doelstelling stikstofverwijdering is behaald

De aanpak van de vergaande verwijdering van stikstof heeft in 2006 geresulteerd in het behalen van de Europese doelstelling. Volgens de Richtlijn Stedelijk Afvalwater moet het landelijk rendement minstens 75% bedragen. In 2006 lag het rendement op ongeveer 78% (ter Veen, 2008). De doelstelling is bereikt onder meer na het volledig in gebruik nemen van nieuwe zuiveringsinstallaties in de regio's Amsterdam en Den Haag en de verbouwing van enkele andere grote regionale installaties. Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen.
Zie ook CBS (2008b) voor informatie over de verwijdering van zuurstofbindende stoffen (biologisch zuurstofverbruik (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZV).

Zuiveringsrendement fosfor sinds 1981 ruim verdubbeld

De belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) is de laatste twintig jaar met ruim 70% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen in de periode 1985-1990 en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces in de periode 1990 tot heden. De Europese doelstelling (minstens 75% verwijdering) was voor fosfor reeds in 1998 behaald. Overigens zijn de hoeveelheden fosfor in het influent sinds het jaar 2000 geleidelijk weer aan het stijgen, waarschijnlijk door het toenemend gebruik van fosfaathoudende vaatwasmiddelen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor
Omschrijving
De zuivering van het stedelijk afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties door verwijdering van stikstof en fosfor
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Berekeningswijze gegevens Zuivering van stedelijk afvalwater en Factsheet Effluenten RWZI's
Geografische verdeling
Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie
Andere variabelen
Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), afzet zuiveringsslib, energieverbruik en energieopwekking,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie onder Berekeningswijze.
Zie artikel Veen T. Ter en K.Baas (2007) Verwijdering fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2005:
Webartikel Veen, T ter en K. Baas Steeds meer stikstof uit afvalwater verwijderd
Opmerking
Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater.
De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Voor de cijfers tot halverwege de jaren tachtig geldt dat deze niet geheel vergelijkbaar zijn met latere jaren omdat destijds een kleiner deel van het afvalwater werd gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een gedeelte van het ingezamelde afvalwater werd nog ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2006 (indicator 0152, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.