Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid stoffen en nutriënten in het effluent van rioolwatersuiveringsinrichtingen is sinds 1985 aanzienlijk afgenomen met name door een verbeterd rendement van de installaties.

 1981198519901995199920002001
 
  miljoen kg     
InfluentCZV695800933921915921937
(= aanvoer)BZV285304349331346354354
 N-totaal61708184888585
 P-totaal17,518,614,213,813,313,313,8
 
EffluentCZV145134131100989194
(= afvoer)BZV40292413141112
 N-totaal33383936312930
 P-totaal10116,23,53,02,82,9
 
  %      
Zuiverings- CZV79818589899090
rendementBZV87889296969797
 N-totaal45465257646665
 P-totaal36395674777979
 
Bron: CBS (2003) CBS/MC/juni03/0152
BZV: Biochemische Zuurstofverbruik
CZV: Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)

Belasting van het oppervlaktewater is afgenomen

De belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) is tussen 1985 en 2001 met ruim 75% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces. De aanpak van de vergaande verwijdering van stikstof begint nu op gang te komen. Dit moet in het jaar 2005 resulteren in een landelijk zuiveringsrendement van 75% (in 2001 was dit 65%). Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen.

Toelichting begrippen

  • Het influent is het aangevoerde afvalwater, het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater. De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties (CBS, 2003).
  • Het Biochemische Zuurstofverbruik (BZV) geeft aan hoeveel kg zuurstof nodig is voor de bacteriële afbraak van organische - en ook bepaalde anorganische - verontreinigingen in het afvalwater.
  • Het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) geeft aan hoeveel zuurstof er nodig is voor de volledige chemische afbraak van deze verbindingen. In de tabel worden voor beide parameters de jaarlijkse vrachten benodigde zuurstof gegeven. Uitgedrukt als concentratie zijn beide parameters een maat voor de vervuilingsgraad van het afvalwater.
  • De vervuilingswaarde, uitgedrukt in inwonerequivalenten, is de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen waarvan het zuurstofverbruik bij aërobe afbraak overeenkomt met die van het afvalwater van 1 inwoner per etmaal.

Bronnen

  • CBS (2003). Statline. Zuivering van afvalwater. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Lievense, A., R.H. Huwaë en C.M. Baas (2000). Verwijdering van stikstof en fosfor op rioolwaterzuiveringsinrichtingen 1998. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/3. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op Statline (CBS)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2001 (indicator 0152, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.