Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren is de verwijdering van stikstof uit afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallaties sterk verbeterd. Voor fosfor stabiliseert de restlozing via effluent zich. Mede als gevolg van het toenemend gebruik van fosfaathoudende vaatwasmiddelen is de aangevoerde vracht van fosfor de laatste jaren licht gestegen.

Stikstoflozing via effluent in 10 jaar tijd gehalveerd

De succesvolle aanpak van de stikstofverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) heeft ertoe geleid dat de lozing van stikstof via het effluent van rwzi's in de laatste 10 jaar is gehalveerd. De laatste jaren zijn door de waterschappen omvangrijke investeringen gedaan om dit resultaat te bereiken. De verbeteringen zijn het gevolg van de strenge eisen in de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Volgens deze richtlijn moet het landelijk rendement voor zowel fosfor als stikstof minstens 75% bedragen. Voor beide stoffen lag het rendement in 2008 op ruim 80% (CBS, 2010a).
Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen. Zie ook CBS (2010a en b) voor informatie over de verwijdering van zuurstofbindende stoffen (biologisch zuurstofverbruik (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZV).

Daling van de fosforlozing via effluent stagneert door vaatwasblokjes

De hoeveelheden fosfor in het influent zijn sinds het jaar 2000 geleidelijk weer gestegen, onder andere door stijgende inwoneraantallen maar ook door het toenemend gebruik van fosfaathoudende vaatwasmiddelen. Ondanks het stijgende verwijderingsrendement daalt de effluentlozing van fosfor niet meer. Volgens schattingen bedraagt de lozing van fosfor op het riool door het gebruik van vaatwasblokjes ongeveer 7,6 ton P per dag (Rijkswaterstaat e.a., 2008), gelijk aan bijna 20% van de dagelijkse influentvracht fosfor.
Overigens is de belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rwzi's de laatste twintig jaar met ruim 70% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije (kleding)wasmiddelen in de periode 1985-1990 en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces in de periode 1990 tot heden. De Europese doelstelling (minstens 75% verwijdering) was voor fosfor reeds in 1998 behaald.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor
Omschrijving
De zuivering van het stedelijk afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties door verwijdering van stikstof en fosfor
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Berekeningswijze gegevens Zuivering van stedelijk afvalwater en Factsheet Effluenten RWZI's
Geografische verdeling
Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie
Andere variabelen
Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), afzet zuiveringsslib, energieverbruik en energieopwekking,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie onder Berekeningswijze.
Zie artikel Zeeuw, M. de en K.Baas (2010) Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2008
Opmerking
Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater.
De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Voor de cijfers tot halverwege de jaren tachtig geldt dat deze niet geheel vergelijkbaar zijn met latere jaren omdat destijds een kleiner deel van het afvalwater werd gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een gedeelte van het ingezamelde afvalwater werd nog ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2008 (indicator 0152, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.