Milieubeleid en milieumaatregelen

Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen en nutriënten in het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen is sinds 1985 aanzienlijk afgenomen, met name door een verbeterd rendement van de installaties.

    1981 1985 1990 1995 2000 2001 2002
                 
    miljoen kg          
                 
Influent CZV 695 800 933 921 921 939 939
(=aanvoer) BZV 285 304 349 331 354 355 355
  N-totaal 61 70 81 84 85 86 86
  P-totaal 17,5 18,7 14,4 13,8 13,3 13,9 14,2
                 
Effluent CZV 145 134 131 100 91 94 90
(= afvoer) BZV 40 29 24 13 11 12 11
  N-totaal 33 38 40 36 29 30 28
  P-totaal 10,1 10,8 6,2 3,5 2,8 3,0 3,0
                 
    %            
                 
Zuiverings- CZV 79 83 86 89 90 90 90
rendement BZV 86 91 93 96 97 97 97
  N-totaal 45 46 51 57 66 65 68
  P-totaal 42 42 57 74 79 78 79
                 
Bron: CBS. CBS/MC/mei04/0152
BZV: Biochemisch Zuurstofverbruik.
CZV: Chemisch Zuurstofverbruik.

Zuiveringsrendement fosfor sinds 1981 ruim verdubbeld

De belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) is de laatste twintig jaar met circa 70% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces. De aanpak van de vergaande verwijdering van stikstof begint nu op gang te komen. Dit moet in 2005 resulteren in een landelijk zuiveringsrendement van 75% (in 2002 was dit 68%). Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen.

Technische toelichting

Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater.Het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) geeft aan hoeveel kg zuurstof nodig is voor de bacteriële afbraak van organische - en ook bepaalde anorganische - verontreinigingen in het afvalwater. Het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) geeft aan hoeveel kg zuurstof er nodig is voor de volledige chemische afbraak van deze verbindingen. In de tabel wordt voor beide parameters de jaarlijkse vracht benodigde zuurstof gegeven.De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties (CBS, 2003).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2002 (indicator 0152, versie 05 , 13 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.