CO2-emissie Nederland per doelgroep, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissie van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 toegenomen met 10%. De grootste bijdrage in de groei zijn van de energiesector en verkeer en vervoer. Meer dan de helft van de totale CO2-emissie wordt geleverd door de industrie en de energiesector.

 199019952000 20012002*
      
Totaalmiljard kg CO2   
IPCC 161173171177177
IPCC incl. temperatuurcorrectie167176176179181
Actuele emissies167179180187188
      
Land- en tuinbouw     
IPCC 88777
IPCC incl. temperatuurcorrectie109878
Actuele emissies88777
      
Energiesector     
IPCC 4146505253
IPCC incl. temperatuurcorrectie4146505253
Actuele emissies414650 5353
      
Industrie (incl. raffinaderijen)      
IPCC 5355494948
IPCC incl. temperatuurcorrectie5455495049
Actuele emissies5355495049
      
Consumenten      
IPCC 1921192019
IPCC incl. temperatuurcorrectie2222212121
Actuele emissies2022202120
      
Verkeer en vervoer      
IPCC 2932353636
IPCC incl. temperatuurcorrectie2932353636
Actuele emissies3033383839
      
Overige doelgroepen      
IPCC 1012111313
IPCC incl. temperatuurcorrectie1113131414
Actuele emissies1316161920
      
Bron: CCDM, 2003.   RIVM/MC/okt03/0165

CO2-emissies sinds 1990 sterk toegenomen

De totale emissie van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 toegenomen. De energie- en de industriesector nemen samen meer dan de helft van de emissie voor hun rekening. De toename van de emissies sinds 1990 is vooral een gevolg van toegenomen emissies van de sectoren energie en verkeer en vervoer.

Beleid

In het Kyoto Protocol zijn afspraken gemaakt over de reductie van de emissies van broeikasgassen, waaronder CO2.

Uitleg verschillende CO2-emssiescijfers

In bovenstaande tabel worden drie soorten emissies getoond. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende uitgangspunten.

  • IPPC-totaal - Om internationaal beleid te kunnen voeren inzake het tegengaan van het versterkt broeikaseffect is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een voorschrift opgesteld (IPCC, 1996+revisies), aan de hand waarvan ieder land moet rapporteren. De zo gerapporteerde emissies zijn tussen landen onderling vergelijkbaar en ook optelbaar tot een mondiaal getal (Olivier et al., 2003).
  • IPCC-totaal temperatuurgecorrigeerd - Het RIVM stelt jaarlijks de Milieubalans op. Voor toetsing van het Nederlandse CO2-beleid wordt daarbij uitgegaan van het IPCC-getal (exclusief bunkers). Om een voor het beleid relevante trend van de emissies te verkrijgen, wordt een temperatuurcorrectie op de emissie toegepast (Spakman et al., 1997).
  • Actuele emissies - Door het CBS worden de feitelijk plaatsgevonden emissies in een bepaald jaar gepubliceerd. Deze cijfers zijn ook terug te vinden in het Datawarehouse van de Emissieregistratie (CCDM, 2003)

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag
  • IPCC (1996). Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 3 Volumes. Intergovernmental Panel on Climate Change, Bracknell, UK.
  • Olivier, J.G.J., L.J. Brandes, J.A.H.W. Peters, P.W.H.G. Coenen and H.H.J. Vreuls (2003). Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2001 (National Inventory Report 2003). RIVM (report 773 201 007), Bilthoven.
  • Spakman, J., M.M.J. van Loon, R.J.K. van der Auweraert, D.J. Gielen, J.G.J. Olivier en E.A. Zonneveld (1997). Methode voor de berekening van broeikasgasemissies. Publicatiereeks Emissieregistratie/MilieuMonitor Nr. 37b, maart 2003: elektronische actualisatie van Nr. 37, juli 1997, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.
  • Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor Klimaatverandering zijn te vinden in Milieubalans 2003 en Milieuverkenning 2000-2030, beide van het RIVM.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). CO2-emissie Nederland per doelgroep, 1990-2002 (indicator 0168, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.