CO2-emissie Nederland per doelgroep, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissie van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 toegenomen met circa 10%. De grootste bijdrage in de groei zijn van de energiesector en verkeer en vervoer. Meer dan de helft van de totale CO2-emissie wordt geleverd door de industrie en de energiesector.

 199019952000 20012002
      
Totaalmiljard kg CO2   
IPCC 158 172 170 176 176
IPCC incl. temperatuurcorrectie165 175 176 179 180
Actuele emissies1)164 178 178 185 185
      
Land- en tuinbouw     
IPCC 8 8 7 7 7
IPCC incl. temperatuurcorrectie10 9 8 7 7
Actuele emissies8 8 7 7 7
      
Energiesector     
IPCC 41 46 50 52 53
IPCC incl. temperatuurcorrectie41 46 50 52 53
Actuele emissies41 46 50 53 54
      
Industrie (incl. raffinaderijen)      
IPCC 53 54 49 49 48
IPCC incl. temperatuurcorrectie53 55 49 50 49
Actuele emissies53 55 49 50 49
      
Consumenten      
IPCC 19 21 19 20 19
IPCC incl. temperatuurcorrectie22 22 21 21 20
Actuele emissies20 22 20 21 20
      
Verkeer en vervoer      
IPCC 29 31 35 35 36
IPCC incl. temperatuurcorrectie29 31 35 35 36
Actuele emissies1)29 32 36 37 37
      
Overige doelgroepen      
IPCC 8 12 11 13 13
IPCC incl. temperatuurcorrectie10 12 13 14 15
Actuele emissies12 16 16 19 19
      
1) Exclusief zeescheepvaart   RIVM/MC/mei04/0165
Bron: CCDM, 2004.    

CO2-emissies in de periode 1990-2002 circa 10% toegenomen

De totale emissie van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 toegenomen. De energie- en de industriesector nemen samen meer dan de helft van de emissie voor hun rekening. De toename van de emissies sinds 1990 is vooral een gevolg van toegenomen emissies van de sectoren energie en verkeer en vervoer.

Uitleg verschillende CO2-emissiecijfers

In bovenstaande tabel worden drie soorten emissies getoond. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende uitgangspunten.

  • IPPC-totaal - Om internationaal beleid te kunnen voeren inzake het tegengaan van het versterkt broeikaseffect is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een voorschrift opgesteld (IPCC, 1996+revisies), aan de hand waarvan ieder land moet rapporteren. De zo gerapporteerde emissies zijn tussen landen onderling vergelijkbaar en ook optelbaar tot een mondiaal getal (Klein Goldewijk et al., 2004).
  • IPCC-totaal temperatuurgecorrigeerd - Het RIVM stelt jaarlijks de Milieubalans op. Voor toetsing van het Nederlandse CO2-beleid wordt daarbij uitgegaan van het IPCC-getal (exclusief bunkers). Om een voor het beleid relevante trend van de emissies te verkrijgen, wordt een temperatuurcorrectie op de emissie toegepast (Spakman et al., 1997).
  • Actuele emissies - Door het CBS worden de feitelijk plaatsgevonden emissies in een bepaald jaar gepubliceerd. Deze cijfers zijn ook terug te vinden in het Datawarehouse van de Emissieregistratie (CCDM, 2003)

Beleid

In het Kyoto Protocol zijn afspraken gemaakt over de reductie van de emissies van broeikasgassen, waaronder CO2.

Bronnen

  • IPCC (1996). Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 3 Volumes. Intergovernmental Panel on Climate Change, Bracknell, UK.
  • Klein Goldewijk K., J.G.J. Olivier, J.A.H.W. Peters, P.W.H.G. Coenen and H.H.J. Vreuls (2004). Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2002. National Inventory Report 2004. RIVM report 773201008 / 2004, Bilthoven.
  • Spakman, J., M.M.J. van Loon, R.J.K. van der Auweraert, D.J. Gielen, J.G.J. Olivier en E.A. Zonneveld (1997). Methode voor de berekening van broeikasgasemissies. Publicatiereeks Emissieregistratie/MilieuMonitor Nr. 37b, maart 2003: elektronische actualisatie van Nr. 37, juli 1997, Den Haag.

Relevante informatie

  • De nieuwste emissiecijfers kunnen per eind juni 2004 in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken. Emissiecijfers over 2003 komen per september 2004 beschikbaar op het Milieucompendium en het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor Klimaatverandering zijn te vinden in Milieubalans 2004 en Milieuverkenning 2000-2030, beide van het RIVM.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). CO2-emissie Nederland per doelgroep, 1990-2002 (indicator 0168, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.