Broeikasgasemissies in Nederland per Streefwaarde-sector, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De totale emissie van koolstofdioxide (CO2) in Nederland volgens de IPCC definitie is sinds 1990 met 12% toegenomen. Meer dan de helft van de totale koolstofdioxide-emissie wordt door de industrie- en energiesector geëmitteerd.

 199019952000 20022003
      
 miljard kg CO2-equivalenten 
IPCC 1)    
Industrie- en energiesector929797100101
w.v. Industrie en bouw3935323232
w.v. Energiesector 4251525757
w.v. Raffinaderijen1112121111
Gebouwde omgeving2731282931
w.v. Consumenten1921191919
w.v. HDO81091112
Landbouw88777
Verkeer&Vervoer3033373838
TOTAAL CO2158170169174177
      
Overige Broeikasgassen Totaal 5454453937
w.v. Methaan (CH4)2624201817
w.v. Distikstofoxide (N2O)2122201817
w.v. F-gassen78633
      
Totaal Broeikasgassen volgens IPCC 212224214213214
      
      
 199019952000 20022003
      
 miljard kg CO2-equivalenten 
IPCC incl. temperatuurcorrectie 1)     
SW Industrie- en energiesector939797100101
w.v. Industrie en bouw4035333232
w.v. Energiesector 4251525757
w.v. Raffinaderijen1112121111
SW Gebouwde omgeving3031303030
w.v. Consumenten2121201919
w.v. HDO81091111
SW Landbouw98877
SW Verkeer&Vervoer3033373838
TOTAAL CO2162170172176176
      
Overige Broeikasgassen Totaal 5454453937
w.v. Methaan (CH4)2624201817
w.v. Distikstofoxide (N2O)2122201817
w.v. F-gassen78633
      
Totaal Broeikasgassen voor de Streefwaarde-sectoren      
 216225217215213
Bron: Emissieregistratie (2005)     
1) Exclusief CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LUCF) en internationale bunkers

Emissies in de periode 1990-2003

De totale emissie van koolstofdioxide (CO2) in Nederland volgens de IPCC-definitie (exclusief landgebruik) is sinds 1990 met 12% toegenomen. De energie- en de industriesector nemen samen meer dan de helft van de emissie voor hun rekening. De toename van de emissies sinds 1990 is vooral een gevolg van toegenomen emissies van de sectoren energie en verkeer en vervoer.

Beleid

De emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, lachgas en van de fluorhoudende gassen (HFK's, PFK's en SF6) zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties. In het Kyoto Protocol zijn afspraken gemaakt over de reductie van de emissies van broeikasgassen, waaronder CO2.

Broeikasgasemissies herberekend

In het najaar van 2004 zijn de broeikasgasemissies van 1990 tot en met 2003 herberekend om te kunnen voldoen aan de eisen van het Kyoto Protocol. Deze herberekeningen hebben effect op zowel de emissieniveaus als de trends. Meer informatie over herberekeningen kunt u vinden in het National Inventory Report van 2005.

Uitleg verschillende emissiecijfers

In de bovenstaande tabel worden drie soorten emissies getoond. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende uitgangspunten:

  • IPCC - Om internationaal beleid te kunnen voeren inzake het tegengaan van het versterkt broeikaseffect is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een voorschrift opgesteld (IPCC, 1996+revisies), aan de hand waarvan ieder land moet rapporteren. De zo gerapporteerde emissies zijn tussen landen onderling vergelijkbaar en ook optelbaar tot een mondiaal getal (Klein Goldewijk et al., 2005). De hier gepresenteerde cijfers zijn exclusief de emissies van veranderd landgebruik en bos (LUCF).
  • IPCC temperatuurgecorrigeerd - Het RIVM stelt jaarlijks de Milieubalans op. Voor toetsing van het Nederlandse beleid met betrekking tot broeikasgassen wordt daarbij uitgegaan van het IPCC-getal.. Om een voor het beleid relevante trend van de emissies te verkrijgen, wordt een temperatuurcorrectie op de emissie toegepast (Spakman et al., 1997).

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.
  • IPCC (1996). Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 3 Volumes. Intergovernmental Panel on Climate Change, Bracknell, UK.
  • Klein Goldewijk K., J.G.J. Olivier, J.A.H.W. Peters, P.W.H.G. Coenen and H.H.J. Vreuls (2005). Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2003. National Inventory Report 2005. RIVM report 773201009 / 2005, Bilthoven.
  • Spakman, J., M.M.J. van Loon, R.J.K. van der Auweraert, D.J. Gielen, J.G.J. Olivier en E.A. Zonneveld (1997). Methode voor de berekening van broeikasgasemissies. Publicatiereeks Emissieregistratie/MilieuMonitor Nr. 37b, maart 2003: elektronische actualisatie van Nr. 37, juli 1997, Den Haag.

Relevante informatie

  • Nieuwe emissiecijfers kunnen in oktober 2005 in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken. Informatie over de herberekeningen van de broeikasgasemissies kunt u vinden in Klein Goldewijk et al., 2005.
  • Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor Klimaatverandering zijn te vinden in Milieubalans 2005 en Milieuverkenning 2000-2030, beide van het RIVM-MNP.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasemissies in Nederland per Streefwaarde-sector, 1990-2003 (indicator 0168, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.