Fijn stof en VOS, emissies 1990-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Stof/doelgroep199019951998199920002001*
    
 miljoen kg  
Fijn stof7655411)1)2)
w.v.      
 consumenten4,03,73,93,43,53,4
 industrie3219131)1)2)
 verkeer2721191919 
 landbouw3)8,89,50,074109,89,4
 overig 4,21,85,11)1)2)
 
VOS (exclusief methaan)492365301291278271
w.v.      
 HDO513325232121
 afval1,32,11,91,61,81,7
 bouw221717171616
 consumenten373331302929
 energiesector262822222122
 industrie15110178747168
 landbouw2,01,91,81,71,71,7
 verkeer202149125122116111
        
Bron: CCDMCBS/MC/okt02
1) Onvolledige waarneming vanaf 1999 bij met name de industrie (inclusief raffinaderijen) en de energiesector.
2) De schatting van 2001 is gebaseerd op 2000 en daarom niet mogelijk.
3) De emissies van fijn stof uit stallen en andere landbouwactiviteiten zitten (uitgezonderd 1998) in de waarneming.

Ontwikkelingen

De afname van de emissie van fijn stof stagneert. Sinds 1998 is er geen verdere afname waarneembaar. De emissie van vluchtige organisch stoffen (VOS, exclusief methaan) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Vermesting en verzuring: beleid De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor. Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Hoofdinspectie Milieuhygiëne/Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fijn stof en VOS, emissies 1990-2001* (indicator 0180, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.