Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies volgens de NEC-indeling van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep (NEC)199019952000200420052006*
       
 miljoen kg    
       
Koolmonoxide (CO)1 073810653583551527
Landbouw1,51,51,31,31,31,3
Industrie, Energie en Raffinaderijen283227179180164161
Verkeer en vervoer 1)716517409344328307
Huishoudens706260555454
HDO en Bouw2,62,82,93,63,43,6
       
Fijn stof (PM10)745545393838
Landbouw8,99,59,88,58,88,7
Industrie, Energie en Raffinaderijen382213111111
Verkeer en vervoer211715141313
Huishoudens4,43,93,73,43,33,5
HDO en Bouw2,82,42,52,32,22,3
       
VOS 2)452317221170171166
Landbouw2,01,91,81,71,71,7
Industrie, Energie en Raffinaderijen17011883596059
Verkeer en vervoer17011171524945
Huishoudens373734323233
HDO en Bouw734833242829
       
Bron: Emissieregistratie.CBS/MNC/okt07/0180
1) Exclusief zeescheepvaart, inclusief mobiele werktuigen.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
N.B. De cijfers over 2006 zijn voorlopig.

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van VOS (exclusief CH4) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Voor de emissies van VOS zijn herberekeningen uitgevoerd. Deze hebben geleid tot lagere waarden, met name bij de doelgroep Energievoorziening, voor de gehele beschouwde periode.De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2006 (indicator 0180, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.