Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies volgens de NEC-indeling van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep (NEC)199019952000200320042005*
       
 miljoen kg    
       
Koolmonoxide (CO)1 143868721632623607
Landbouw1,51,51,31,31,31,3
Industrie, Energie en Raffinaderijen283227179161179181
Verkeer en vervoer 1)786575478410384367
Consumenten706260565554
HDO en Bouw2,62,82,93,73,63,5
       
Fijn stof (PM10)785847414141
Landbouw8,99,59,87,88,58,8
Industrie, Energie en Raffinaderijen382213121111
Verkeer en vervoer231916151414
Consumenten4,43,93,73,63,43,4
HDO en Bouw3,83,43,83,33,33,3
       
VOS 2)467334236188181178
Landbouw2,01,91,81,71,71,7
Industrie, Energie en Raffinaderijen17112183615959
Verkeer en vervoer18412685696460
Consumenten383734313232
HDO en Bouw734833262525
       
Bron: Emissieregistratie.CBS/MNC/aug06/0180
1) Exclusief zeescheepvaart, inclusief mobiele werktuigen.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van VOS (exclusief CH4) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Voor de emissies van VOS zijn herberekeningen uitgevoerd. Deze hebben geleid tot lagere waarden, met name bij de doelgroep Energievoorziening, voor de gehele beschouwde periode.De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2005 (indicator 0180, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.