Luchtkwaliteit

Fijn stof en VOS, emissies 1990-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
Stof/doelgroep 1990 1995 1998 1999 2000 2001*
       
  miljoen kg    
Fijn stof 76 55 41 1) 1) 2)
w.v.            
  consumenten 4,0 3,7 3,9 3,4 3,5 3,4
  industrie 32 19 13 1) 1) 2)
  verkeer 27 21 19 19 19  
  landbouw3) 8,8 9,5 0,074 10 9,8 9,4
  overig 4,2 1,8 5,1 1) 1) 2)
 
VOS (exclusief methaan) 492 365 301 291 278 271
w.v.            
  HDO 51 33 25 23 21 21
  afval 1,3 2,1 1,9 1,6 1,8 1,7
  bouw 22 17 17 17 16 16
  consumenten 37 33 31 30 29 29
  energiesector 26 28 22 22 21 22
  industrie 151 101 78 74 71 68
  landbouw 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
  verkeer 202 149 125 122 116 111
               
Bron: CCDM CBS/MC/okt02
1) Onvolledige waarneming vanaf 1999 bij met name de industrie (inclusief raffinaderijen) en de energiesector.
2) De schatting van 2001 is gebaseerd op 2000 en daarom niet mogelijk.
3) De emissies van fijn stof uit stallen en andere landbouwactiviteiten zitten (uitgezonderd 1998) in de waarneming.

Ontwikkelingen

De afname van de emissie van fijn stof stagneert. Sinds 1998 is er geen verdere afname waarneembaar. De emissie van vluchtige organisch stoffen (VOS, exclusief methaan) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Vermesting en verzuring: beleid De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor. Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Hoofdinspectie Milieuhygiëne/Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Fijn stof en VOS, emissies 1990-2001* (indicator 0180, versie 03 , 6 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.