Luchtkwaliteit

Fijn stof en VOS, emissies 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep 1990 1995 1999 2000 2001 2002*
 
  miljoen kg
Fijn stof 81 61 1) 51 48 46
w.v. consumenten 4,5 4,0 3,7 3,8 3,7 3,8
- industrie 35 22 1) 12 11 10
- verkeer 26 22 21 20 19 19
- landbouw 2) 8,8 9,5 10 9,8 9,4 9,3
- overig 6,2 4,2 1) 4,7 4,3 4,2
 
VOS 3) 490 362 287 267 251 244
w.v. HDO 51 33 23 21 20 20
- afval 2,0 2,7 2,0 2,0 2,1 2,1
- bouw 22 17 15 15 12 12
- consumenten 37 33 27 27 27 27
- energiesector 26 26 22 21 20 18
- industrie 151 101 74 64 59 57
- landbouw 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 2,0
- verkeer 199 147 122 116 110 107
 
Bron: CCDM (2003). CBS/MC/aug03/0180
1) Onvolledige waarneming in 1999 bij met name de industrie (incl. raffinaderijen) en de energiesector.
2) Inclusief de emissie van fijn stof uit stallen en andere landbouwactiviteiten.
3)
Vluchtig Organische Stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkelingen

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van vluchtige organisch stoffen (VOS, exclusief methaan) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Methodiek

Voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek wordt verwezen naar meta-informatie van de Emissiemonitor.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Fijn stof en VOS, emissies 1990-2002 (indicator 0180, versie 04 , 16 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.