Luchtkwaliteit

Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies volgens de NEC-indeling van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep (NEC) 1990 1995 2000 2002 2003 2004*
             
  miljoen kg          
             
Koolmonoxide (CO) 1 152 880 735 665 646 621
Landbouw 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3
Industrie, Energie en Raffinaderijen 292 239 193 180 174 177
Verkeer en vervoer 1) 786 575 478 424 411 385
Consumenten 70 62 60 57 56 55
HDO en Bouw 2,7 2,9 3,0 3,0 3,4 3,3
             
Fijn stof (PM10) 78 59 49 45 42 42
Landbouw 8,9 9,5 9,8 9,3 7,9 8,5
Industrie, Energie en Raffinaderijen 38 23 13 13 12 12
Verkeer en vervoer 23 20 17 16 16 15
Consumenten 4,4 3,9 3,7 3,7 3,6 3,4
HDO en Bouw 3,8 3,5 4,4 3,8 3,4 3,4
             
VOS 2) 493 366 269 237 224 218
Landbouw 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7
Industrie, Energie en Raffinaderijen 178 130 89 76 70 70
Verkeer en vervoer 202 149 111 99 95 89
Consumenten 38 37 34 33 32 32
HDO en Bouw 73 48 33 29 26 26
             
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/okt05/0180
1) Exclusief zeescheepvaart, inclusief mobiele werktuigen.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van VOS (exclusief CH4) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2003 (indicator 0180, versie 07 , 8 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.