Luchtkwaliteit

Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies volgens de NEC-indeling van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk.

Stof/doelgroep (NEC) 1990 1995 2000 2003 2004 2005*
             
  miljoen kg        
             
Koolmonoxide (CO) 1 143 868 721 632 623 607
Landbouw 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3
Industrie, Energie en Raffinaderijen 283 227 179 161 179 181
Verkeer en vervoer 1) 786 575 478 410 384 367
Consumenten 70 62 60 56 55 54
HDO en Bouw 2,6 2,8 2,9 3,7 3,6 3,5
             
Fijn stof (PM10) 78 58 47 41 41 41
Landbouw 8,9 9,5 9,8 7,8 8,5 8,8
Industrie, Energie en Raffinaderijen 38 22 13 12 11 11
Verkeer en vervoer 23 19 16 15 14 14
Consumenten 4,4 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4
HDO en Bouw 3,8 3,4 3,8 3,3 3,3 3,3
             
VOS 2) 467 334 236 188 181 178
Landbouw 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7
Industrie, Energie en Raffinaderijen 171 121 83 61 59 59
Verkeer en vervoer 184 126 85 69 64 60
Consumenten 38 37 34 31 32 32
HDO en Bouw 73 48 33 26 25 25
             
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/aug06/0180
1) Exclusief zeescheepvaart, inclusief mobiele werktuigen.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van VOS (exclusief CH4) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Voor de emissies van VOS zijn herberekeningen uitgevoerd. Deze hebben geleid tot lagere waarden, met name bij de doelgroep Energievoorziening, voor de gehele beschouwde periode.De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor achtergronden van de berekening.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies (NEC) 1990-2005 (indicator 0180, versie 08 , 15 augustus 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.