Thema Afvalbeheer: beleid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In december 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021) in werking getreden (VROM, 2009). LAP2 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2021. Hieronder vallen in principe alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Uitgezonderd zijn derhalve: radioactief afval, baggerspecie, mestoverschotten, destructieafval en communaal afvalwater.

Beleidsdoelen en ambities

In algemene zin richt het afvalstoffenbeleid zich op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken van de milieudruk van de activiteit 'afvalbeheer' en het vanuit ketengericht afvalbeleid beperken van de milieudruk van productketens. Meer specifiek gaat het daarbij onder andere om de volgende doelen en ambities voor de jaren 2012, 1015 en/of 2021:

  • Het stimuleren van preventie van afvalstoffen, zodanig dat het totaal afvalaanbod niet verder groeit dan 68 Mton in 2015 en 73 Mton in 2021
  • Het verhogen van het aandeel nuttige toepassing van afvalstoffen naar 85% in 2015
  • Het verhogen van het aandeel nuttige toepassing van huishoudelijk afval naar 60% in 2015
  • Het tot nul reduceren van het storten van brandbaar afval in 2012
  • Het reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor zeven specifiek geselecteerde afvalstromen.

Wijziging in het LAP2

Sinds de inwerkingtreding van het LAP2 is inmiddels een wijziging gepubliceerd. Met deze wijziging is de bepaling over de R1- of D10-status van AVI's uit de nieuwe Kaderrichtlijn in het LAP geïmplementeerd.

Bronnen

  • VROM (2003). Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012. Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2004), Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012, gewijzigde versie van april 2004, Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Thema Afvalbeheer: beleid
Omschrijving
Beschrijving van het huidige afvalbeleid en de plannen tot 2021 zoals beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2)
Verantwoordelijk instituut
Agentschap NL, NL Milieu & Leefomgeving
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Thema Afvalbeheer: beleid (indicator 0203, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.