Thema Afvalbeheer: beleid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In december 2014 is de tweede wijziging van het tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021) vastgesteld (I en M, 2014). LAP2 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2021. Hieronder vallen in principe alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Uitgezonderd zijn derhalve: radioactief afval, baggerspecie, mestoverschotten, destructieafval en communaal afvalwater. Medio 2017 zal LAP3 van kracht worden. Hiervoor heeft eind 2016 een openbare inspraakprocedure plaatsgevonden.

Beleidsdoelen en ambities

In algemene zin richt het afvalstoffenbeleid zich op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken van de milieudruk van de activiteit 'afvalbeheer' en het vanuit ketengericht afvalbeleid beperken van de milieudruk van productketens. Meer specifiek gaat het daarbij onder andere om de volgende doelen en ambities voor de jaren 2012, 2015 en/of 2021:

  • Het stimuleren van preventie van afvalstoffen, zodanig dat het totaal afvalaanbod niet verder groeit dan 68 Mton in 2015 en 73 Mton in 2021;
  • Het verhogen van het aandeel nuttige toepassing van afvalstoffen naar 95% in 2015;
  • Het verhogen van het aandeel nuttige toepassing van huishoudelijk afval naar 99% in 2015;
  • Het tot nul reduceren van het storten van brandbaar afval in 2012;
  • Het reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor zeven specifiek geselecteerde afvalstromen.


Met de inwerkingtreding van LAP3 zal er naast aandacht voor het afvalbeleid in Nederland meer focus komen te liggen op de noodzaak van de transitie naar een Circulaire Economie en daarmee de inzet van afvalstoffen als grondstoffen voor nieuwe producten.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Thema Afvalbeheer: beleid
Omschrijving
Beschrijving van het huidige afvalbeleid en de plannen tot 20219 zoals beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3).
Verantwoordelijk instituut
CBS in samenwerking met Rijkswaterstaat Leefomgeving
Berekeningswijze
n.v.t.
Basistabel
n.v.t.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur
I en W (2017a). De vaststelling van LAP3
I en W (2017b). Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Thema Afvalbeheer: beleid (indicator 0203, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.