Thema Afvalbeheer: beleid

In november 2017 is het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2017-2029 vastgesteld (I en W, 2017a). LAP3 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2029. Hieronder vallen in principe alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Uitgezonderd zijn hierbij: radioactief afval, baggerspecie, mestoverschotten, destructieafval en communaal afvalwater.

Beleidsdoelen en ambities

In algemene zin richt het afvalstoffenbeleid zich op de volgende drie doelen:

  • het beperken van het ontstaan van afvalstoffen;
  • het vanuit ketengericht afvalbeleid beperken van de milieudruk van productketens;
  • het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie.

Beleidsambities

Specifiek gaat het daarbij onder andere om de volgende doelen en ambities:

  • het stimuleren van preventie van afvalstoffen, zodanig dat het totaal afvalaanbod niet groter is dan 61 Mton in 2023 en niet groter dan 63 Mton in 2029;
  • het verhogen van het aandeel voorbereiding voor hergebruik en recycling voor het totaal aan afvalstoffen naar minimaal 85% in 2023;
  • het verhogen van het aandeel voorbereiding voor hergebruik en recycling van bouw- en sloopafval naar minimaal 95% in 2023 en voor industrieel afval naar minimaal 85%;
  • het verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn en grof) naar 100 kg per inwoner in 2020 en naar 30 kg per inwoner in 2025.

Circulaire economie

Met de inwerkingtreding van LAP3 is er naast aandacht voor het afvalbeleid in Nederland meer focus komen te liggen op de noodzaak van de transitie naar een Circulaire Economie en daarmee de inzet van afvalstoffen als grondstoffen voor nieuwe producten.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Thema Afvalbeheer: beleid
Omschrijving
Beschrijving van het huidige afvalbeleid en de plannen tot 20219 zoals beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3).
Verantwoordelijk instituut
CBS in samenwerking met Rijkswaterstaat Leefomgeving
Berekeningswijze
n.v.t.
Basistabel
n.v.t.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur
I en W (2017a). De vaststelling van LAP3
I en W (2017b). Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Thema Afvalbeheer: beleid (indicator 0203, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.