Algemene fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater KRW, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De algemene fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede kwaliteit wordt vrijwel nergens gehaald. Vermesting is een van de belangrijkste oorzaken van deze onvoldoende kwaliteit.

Fysisch-chemische kwaliteit onvoldoende

De fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater is bij 117 van de 720 waterlichamen goed. Bij alle andere waterlichamen is de kwaliteit onvoldoende. De fysisch-chemische kwaliteit is een onderdeel van de beoordeling van de ecologische kwaliteit van de KRW.

Belangrijkste stoffen

De belangrijkste stoffen van de fysisch-chemische beoordeling zijn stikstof en fosfor. Deze stoffen zijn in ruim de helft van de waterlichamen onvoldoende. Voor deze stoffen wordt het gemiddelde van het zomerhalfjaar beoordeeld. In de zoute wateren wordt in plaats van totaal stikstof het gemiddelde van het winterhalfjaar van opgelost anorganisch stikstof (DIN) beoordeeld, fosfor wordt niet beoordeeld. In meren wordt het doorzicht beoordeeld. Het doorzicht is vaak onvoldoende door de groei van algen, waardoor het water troebel wordt.

Kwaliteit verbetert langzaam

De fysisch chemische kwaliteit verbetert maar heel langzaam. De concentraties van stikstof en het doorzicht in meren zijn in de afgelopen 20 jaar verbeterd, de concentraties van fosfor zijn alleen in de grote rivieren en de grote meren gedaald. In de regionale wateren zijn de concentraties niet gedaald.

Belangrijke oorzaken

De belangrijkste oorzaken voor de matige tot slechte kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater zijn:

  • vermesting met de nutriënten stikstof en fosfor. De nutriënten zijn afkomstig van de uit- en afspoeling van meststoffen van landbouwgronden en van de lozing van huishoudelijk afvalwater. Door de zuivering van rioolwater zijn de emissies van huishoudelijk afvalwater de afgelopen 30 jaar sterk afgenomen en nu is de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten.
  • Een slecht doorzicht komt door overmatige algengroei, welke ook weer door vermesting wordt veroorzaakt.
  • De watertemperatuur is soms te hoog door lozing van koelwater door elektriciteitscentrales of industrie. Beken hebben soms een te hoge watertemperatuur doordat ze gestuwd zijn of niet beschaduwd zijn.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater, KRW
Omschrijving
De algemene fysisch-chemische kwaliteit is een onderdeel van de Kaderrichtlijn Water rapportage. In deze maatlat zijn verschillende deelmaatlatten opgenomen.Stikstof, fosfor en anorganisch stikstof zijn indicatoren voor vermesting. Doorzicht wordt bepaald door de groei van algen of door hoge gehalten van slib of organisch stof. Zuurstof wordt beïnvloed door vermesting en organische verontreinigingen en bij te lage gehalten is het acuut dodelijk voor alle waterdieren. De watertemperatuur is belangrijk voor vissen en macrofauna.
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
Per waterlichaam is de beoordeling uitgevoerd. Stikstof, fosfor, zuurstof, doorzicht en chloride zijn gebaseerd op het zomerhalfjaar. Anorganisch stikstof voor de zoute en brakke wateren is gebaseerd op het op de periode december t/m februari. De berekeningswijze is vastgelegd in de standaard protocollen van de KRW.In de beoordeling van 2009 is de fysisch-chemische maatlat berekend met het one-out-all-out principe. Ook de nutriënten zijn op deze wijze berekend. Waarschijnlijk verandert dat in 2015.
Basistabel
Rapportage van Rijkswaterstaat en Waterschappen aan de Europese Commissie.
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
6 Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2009. Stroomgebiedbeheerplannen Rijndelta, Maas, Schelde, Eems. 2009-2015. Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
B: Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Algemene fysisch-chemische kwaliteit oppervlaktewater KRW, 2009 (indicator 0252, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.