Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van de belastingen op een milieugrondslag, 1987-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De opbrengst van de energiebelasting is sinds de invoering in 1996 vertienvoudigd.

Opbrengst energiebelasting neemt toe

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag komt voor het grootste deel voor rekening van de energiebelasting (tot 2004 de regulerende energiebelasting, REB).
De opbrengst van de energiebelasting is sterk toegenomen sinds de invoering in 1996. De opbrengst in 2010 is met 4,2 miljard euro tien keer zo groot als de opbrengst in 1996. In 2010 steeg de opbrengst met 101 miljoen euro (2,4 procent) ten opzicht van het voorgaande jaar. Deze stijging is bijna geheel toe te schrijven aan de indexatie van alle energiebelastingtarieven (met uitzondering van de belastingvermindering) met 1,9 procent (Financiën, 2009).

Bijdrage van belastingen op een milieugrondslag aan de totale groene belastingen

Belastingen op een milieugrondslag zijn in 2010 goed voor circa een kwart van de totale inkomsten uit groene belastingen. De toename in de opbrengst van groene belastingen in de afgelopen 20 jaar is voor circa een derde veroorzaakt door de toename van de belastingen op een milieugrondslag.

Toelichting belastingen op een milieugrondslag

Belastingen op een milieugrondslag is een verzamelnaam voor een aantal productgebonden belastingen die zijn opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) die in 1995 van kracht is geworden. Belangrijk uitgangspunt bij invoering van deze wet was om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieuschadelijke activiteiten. Belastingen die onder de Wbm vallen zijn de verbruiksbelasting op brandstoffen (die ook al voor 1995 bestond), grondwaterbelasting, afvalstoffenbelasting, energiebelasting, belasting op leidingwater, vliegbelasting en verpakkingenbelasting. Met ingang van 2004 is de regulerende energiebelasting (REB) gewijzigd in energiebelasting. In de energiebelasting is de brandstoffenbelasting grotendeels geïntegreerd.
De belastingen op een milieugrondslag vormen een onderdeel van de groene belastingen. Groene belastingen zijn heffingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen door een verhoging van de prijs. De opbrengst van deze heffingen, en daarmee dus ook de opbrengst van de belastingen op een milieugrondslag, gaat naar de algemene middelen. Zij worden dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen door de overheid.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over belastingen op milieugrondslag is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Opbrengsten van de belastingen op een milieugrondslag

Omschrijving

Ontwikkeling van de opbrengsten van de verschillende belastingen op een milieugrondslag. Uitsplitsing van de totale opbrengst van deze belastingen naar huishoudens, bedrijven en niet-ingezetenen van Nederland. Voor 2009 en 2010 betreft het voorlopige cijfers.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het artikel Milieuheffingen en -belastingen (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving. Ook is informatie over de onderzoeksmethode te vinden in de publicatie Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009).

Basistabel

StatLine: Milieubelastingen en milieuheffingen; opbrengst naar belastingplichtige (CBS, 2011b)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Binnen het systeem van de Nationale rekeningen van het CBS worden de belastingen op een milieugrondslag toegedeeld aan verschillende bedrijfscategorieën, huishoudens en niet-ingezetenen van Nederland.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieuheffingen en -belastingen (CBS, 2006)Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009)Environmental Accounts of the Netherlands 2010 (CBS, 2011a)

Opmerking

De hier vermelde opbrengsten zijn niet vergelijkbaar met die in de vorige versie van deze indicator. De opbrengsten in deze indicatorversie geven de daadwerkelijk in het betreffende jaar opgebrachte bedragen weer. De bedragen in de vorige versie van deze indicator waren berekend op basis van een prijspeil 2007.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Opbrengsten van de belastingen op een milieugrondslag, 1987-2010 (indicator 0359, versie 09 , 29 november 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.