Milieu-investeringen naar sector, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale milieu-investeringen zijn in 2003 hoger dan de jaren ervoor. Bedrijven investeerden de laatste jaren minder in het milieu dan in het midden van de jaren negentig. De laatste jaren nemen de milieu-investeringen van gemeenten toe.

  198019901995200020012003
        
  miljoen euro    
        
Bedrijven1)2006221 324903931860
w.v.landbouw.6480146207189
 nijverheid200558393412416295
 milieudienstverlening..851346308377
        
Verkeer26369272299292283
        
Overheid.4547058349831 156
w.v.provincies2919201-1
 waterschappen116142313310342371
 gemeenten.201323500614756
 gemeenschappelijke regelingen.9348242728
        
Totaal.1 4452 3002 0372 2062 299
        
Bron: CBS (1998, 2006a,b,c).CBS/MNC/jun06/0421
1) De doelgroepen Industrie, Energievoorziening en Actoren in de waterketen voor zover het de drinkwatervoorziening betreft; vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Vooral hogere investeringen bij gemeenten

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. De sterke groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op van StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Milieu-investeringen zijn de (extra) investeringen in duurzame kapitaalgoederen die verbonden zijn aan maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Deze aangemerkte milieu-investeringen worden berekend als de totale waarde van de bruto materiële vaste activa, die in een jaar gebruiksklaar ter beschikking zijn gekomen. Mede hierdoor kunnen grote investeringsprojecten voor pieken in het investeringsniveau van sectoren zorgen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2003 (indicator 0421, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.