Milieu-investeringen naar sector, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale milieu-investeringen zijn in 2005 hoger dan de jaren ervoor. Bedrijven investeerden de laatste jaren minder in het milieu dan in het midden van de jaren negentig, maar voorlopig lijkt 2003 een dieptepunt te zijn. De laatste jaren nemen de milieu-investeringen van waterschappen en gemeenten toe.

  1980199019952000200120032005
         
  miljoen euro     
         
Bedrijven 1)2006221 324903931860889
w.v.Landbouw.6480146207189176
 Delfstoffenwinning, industrie, energie- en watervoorziening200558393412416295337
 Milieudienstverlening..851346308377376
         
Verkeer26369272299292283411
         
Overheid.4547058349831 1561 349
w.v.Provincies2919201-1-
 Waterschappen116142313310342371577
 Gemeenten.201323500614756750
 gemeenschappelijke regelingen.934824272823
         
Totaal.1 4452 3002 0372 2062 2992 649
        
Bron: CBS.CBS/MNC/jan08/0421
1) Vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Vooral hogere investeringen bij gemeenten

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. Overigens zijn - zeker de laatste jaren - wel verschillen zichtbaar tussen de diverse bedrijven. Vanaf 2003 dalen de investeringen in de industrie, terwijl deze bij de openbare nutsbedrijven juist sterk zijn gegroeid. De groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Milieu-investeringen zijn de extra investeringen in duurzame kapitaalgoederen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Tot en met 1998 werden alleen de niet-rendabele milieuvoorzieningen als milieu-investering waargenomen. Vanaf 1999 wordt ook een deel van de rendabele milieuvoorzieningen meegenomen in de cijfers. Uitgesloten blijven echter de zeer rendabele milieuvoorzieningen: dat zijn die milieu-investeringen die zichzelf binnen drie jaar terugverdienen.Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2005 (indicator 0421, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.