Milieu-investeringen naar sector, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 zijn de totale milieu-investeringen 20 procent lager dan in het topjaar 2007. Bedrijven investeerden in 2009 ruim een kwart minder in het milieu en de milieu-investeringen in het verkeer daalden met ruim 40 procent. Ook de milieu-investeringen van de overheid daalden.

Algemene ontwikkelingen

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig geleid tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties. Ook grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen zorgden voor grote investeringsimpulsen.
In de periode na 2000 zijn er verschillen zichtbaar tussen de diverse bedrijfstakken. Zo zijn in de periode 2000-2005 de milieu-investeringen in de industrie gedaald terwijl die bij de openbare nutsbedrijven juist sterk zijn gestegen. De groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Forse groei milieu-investeringen in 2007

In 2007 is bijna 50 procent meer in milieumaatregelen geïnvesteerd dan in 2005. De grootste groei trad op bij de bedrijven, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, en het verkeer. Doordat in 2007 ook de bedrijven in de industrie weer meer investeerden in het milieu, zijn de totale milieu-investeringen van de bedrijven in 2007 bijna 80 procent hoger dan in 2005. Bij de landbouwbedrijven is de sterke stijging voor een belangrijk deel veroorzaakt door investeringen in milieuvriendelijke (Groen Label) kassen en ammoniakarme stallen. De stijging bij de investeringen in het verkeer is vooral te verklaren door de aanschaf van roetfilters en het voldoen van voertuigen aan de euro-4 norm.

Daling milieu-investeringen in 2009

In 2009 daalden de milieu-investeringen met 20 procent ten opzichte van 2007. Vooral door bedrijven en in het verkeer werd fors minder in het milieu geïnvesteerd. Bij bedrijven werd er fors minder geïnvesteerd in hernieuwbare energie (windmolens). De daling in het verkeer komt vooral door fors lagere milieu-investeringen in het wegverkeer, met name in de aanschaf van roetfilters en voertuigen die voldoen aan de euro-4 norm.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieu-investeringen naar sector
Omschrijving
Ontwikkeling van de investeringen door de Nederlandse samenleving in het milieu naar economische sector. De milieu-investeringen zijn uitgedrukt in vaste prijzen met een prijspeil van 2009.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving.
Milieu-investeringen zijn de extra investeringen in duurzame kapitaalgoederen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd.
Tot en met 1998 zijn alleen de niet-rendabele milieuvoorzieningen als milieu-investering waargenomen. Vanaf 1999 wordt ook een deel van de rendabele milieuvoorzieningen meegenomen in de cijfers. Uitgesloten blijven echter de zeer rendabele milieuvoorzieningen: dat zijn die milieu-investeringen die zichzelf binnen drie jaar terugverdienen.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
- milieukosten per compartiment (water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen);
- milieukosten per kostenpost (personeelskosten, goederen en diensten, kapitaallasten, opbrengsten en besparingen) en per activiteit (bestuurlijke activiteiten, milieuonderzoek, inzameling afval en afvalwater, preventie en behandeling);
- betaalde milieuoverdrachten per economische sector.
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks in de oneven jaren
Achtergrondliteratuur
Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)
Opmerking
De gegevens in deze versie van de indicator wijken af van die in de vorige versie. De milieu-investeringen worden in deze versie gepresenteerd in vaste prijzen met een prijspeil 2009. In de vorige versies van deze indicator staan de bedragen in lopende prijzen, d.w.z. prijzen die in het betreffende jaar daadwerkelijk zijn betaald. In de vaste prijzen is een inflatiecorrectie toegepast waardoor de prijzen beter met elkaar vergelijkbaar zijn en de geschetste ontwikkeling reëel is. In de StatLine-tabel StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2012) worden voor de periode 1985-2009 gegevens over de milieu-investeringen gepresenteerd in lopende prijzen.
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen naar sector, 1990-2009 (indicator 0421, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.