Milieu-investeringen naar sector, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

  198019901995199920002001
        
  miljoen euro    
        
Bedrijven1)2006221 324856903931
w.v.landbouw.6480116146207
 nijverheid200558393464412416
 milieudienstverlening..851276346308
        
Verkeer26369272247299292
        
Overheid.454705863834983
w.v.provincies291920191-
 waterschappen116142313382310342
 gemeenten.201323442500614
 gemeenschappelijke regelingen.9348212427
        
Totaal.1 4452 3001 9662 0372 206
        
Bron: CBS (1998, 2004a,b,c).CBS/MC/mei04/0421
1) De doelgroepen Industrie, Energievoorziening en Actoren in de waterketen voor zover het de drinkwatervoorziening betreft; vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

In 2001 vooral hogere investeringen bij gemeenten

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. Na een periode met wat lagere milieu-investeringen, zijn in 2001 de milieu-investeringen weer toegenomen. De sterke groei bij de gemeenten is een gevolg van renovatie van het rioolsysteem.

Technische toelichting

Milieu-investeringen zijn de (extra) investeringen in duurzame kapitaalgoederen die verbonden zijn aan maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Deze investeringen worden berekend als de totale waarde van de bruto materiële vaste activa, die in een jaar gebruiksklaar ter beschikking zijn gekomen. Mede hierdoor kunnen grote investeringsprojecten voor pieken in het investeringsniveau van sectoren zorgen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op van StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2001 (indicator 0421, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.