Milieu-investeringen naar sector, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 198019901995199819992000
 
 miljoen euro
Bedrijven1)2006221 324848835.
w.v.landbouw.63809695.
 nijverheid200558393482464412
 milieudienstverlening..851270276346
 
Verkeer26368272251251.
        
Overheid.454705792864835
w.v.provincies29192018191
 waterschappen116142313374382310
 gemeenten.201323376442500
 gemeenschappelijke regelingen.9348242124
 
Totaal .1 4452 3001 8911 950.
      
Bron: CBS (1998) en Statline.    CBS/MC/okt02
1) De doelgroepen Industrie, Raffinaderijen, Energievoorziening en Actoren in de waterketen voor zover het de drinkwatervoorziening betreft; vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Ontwikkelingen

Het niveau van de totale milieu-investeringen ligt in 1998 en 1999 lager dan in voorgaande jaren. Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. Een overzicht van de Milieukosten per doelgroep en thema, 2003 is elders te vinden.

Toelichting

Investeringen zijn gedefinieerd als de totale waarde van de bruto materiële vaste activa, die in een jaar gebruiksklaar ter beschikking zijn gekomen. Deze definitie brengt met zich mee dat grote investeringsprojecten voor pieken in het investeringsniveau van sectoren kunnen zorgen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op van Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2000 (indicator 0421, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.