Milieu-investeringen naar sector, 1980-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2007 zijn de totale milieu-investeringen 51 procent hoger dan in 2005. Bedrijven investeerden in dat jaar zelfs ruim 80 procent meer in het milieu dan in 2005. Ook de milieu-investeringen in het verkeer en bij de gemeenten stegen fors.

  1980199019952000200320052007
         
  miljoen euro     
         
Bedrijven 1)2006221 3249038608891 626
w.v.Landbouw.6480146189176661
 Delfstoffenwinning, industrie, energie- en watervoorziening200558393412295337459
 Milieudienstverlening..851346377376507
         
Verkeer26369272299283411653
         
Overheid.4547058341 1561 3491 709
w.v.Provincies29192011--
 Waterschappen116142313310371577455
 Gemeenten.2013235007567501 180
 Gemeenschappelijke regelingen.934824282373
         
Totaal.1 4452 3002 0372 2992 6493 989
 
Bron: CBS.CBS/CLO/feb10/0421
1) Vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Algemene ontwikkelingen

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig geleid tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties. Ook grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen zorgden voor grote investeringsimpulsen.
Zeker de laatste jaren zijn er verschillen zichtbaar tussen de diverse bedrijven. Zo zijn in de periode 2000-2005 de milieu-investeringen in de industrie gedaald terwijl die bij de openbare nutsbedrijven juist sterk zijn gestegen.
De groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Forse groei milieu-investeringen in 2007

In 2007 is ruim 50 procent meer in milieumaatregelen geïnvesteerd dan in 2005. De grootste groei trad op bij de bedrijven, gemeenten en het verkeer. Doordat in 2007 ook de bedrijven in de industrie weer meer investeerden in het milieu, zijn de totale milieu-investeringen van de bedrijven in 2007 ruim 80 procent hoger dan in 2005. Bij de landbouwbedrijven is de sterke stijging voor een belangrijk deel veroorzaakt door investeringen in milieuvriendelijke (Groen Label) kassen en ammoniakarme stallen. De stijging bij de investeringen in het verkeer is vooral te verklaren door de aanschaf van roetfilters en het voldoen van voertuigen aan de euro-4 norm.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieu-investeringen naar sector
Omschrijving
Tijdreeks van de investeringen door de Nederlandse samenleving in het milieu naar economische sector.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving.
Milieu-investeringen zijn de extra investeringen in duurzame kapitaalgoederen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd.
Tot en met 1998 zijn alleen de niet-rendabele milieuvoorzieningen als milieu-investering waargenomen. Vanaf 1999 wordt ook een deel van de rendabele milieuvoorzieningen meegenomen in de cijfers. Uitgesloten blijven echter de zeer rendabele milieuvoorzieningen: dat zijn die milieu-investeringen die zichzelf binnen drie jaar terugverdienen.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
- milieukosten per compartiment (water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen);
- milieukosten per kostenpost (personeelskosten, goederen en diensten, kapitaallasten, opbrengsten en besparingen) en per activiteit (bestuurlijke activiteiten, milieuonderzoek, inzameling afval en afvalwater, preventie en behandeling);
- betaalde milieuoverdrachten per economische sector.
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks in de oneven jaren
Achtergrondliteratuur
Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2007 (indicator 0421, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.