Kosten en financiering

Milieu-investeringen naar sector, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale milieu-investeringen zijn in 2003 hoger dan de jaren ervoor. Bedrijven investeerden de laatste jaren minder in het milieu dan in het midden van de jaren negentig. De laatste jaren nemen de milieu-investeringen van gemeenten toe.

    1980 1990 1995 2000 2001 2003
               
    miljoen euro        
               
Bedrijven1) 200 622 1 324 903 931 860
w.v. landbouw . 64 80 146 207 189
  nijverheid 200 558 393 412 416 295
  milieudienstverlening . . 851 346 308 377
               
Verkeer 26 369 272 299 292 283
               
Overheid . 454 705 834 983 1 156
w.v. provincies 29 19 20 1 - 1
  waterschappen 116 142 313 310 342 371
  gemeenten . 201 323 500 614 756
  gemeenschappelijke regelingen . 93 48 24 27 28
               
Totaal . 1 445 2 300 2 037 2 206 2 299
               
Bron: CBS (1998, 2006a,b,c). CBS/MNC/jun06/0421
1) De doelgroepen Industrie, Energievoorziening en Actoren in de waterketen voor zover het de drinkwatervoorziening betreft; vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Vooral hogere investeringen bij gemeenten

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. De sterke groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op van StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Milieu-investeringen zijn de (extra) investeringen in duurzame kapitaalgoederen die verbonden zijn aan maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Deze aangemerkte milieu-investeringen worden berekend als de totale waarde van de bruto materiële vaste activa, die in een jaar gebruiksklaar ter beschikking zijn gekomen. Mede hierdoor kunnen grote investeringsprojecten voor pieken in het investeringsniveau van sectoren zorgen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2003 (indicator 0421, versie 05 , 26 juni 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.