Bodem en grondwater

Herkomst stikstofdepositie, 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 68% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 46% verreweg de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie.

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie

De bijdrage van alle Nederlandse bronnen samen aan de stikstofdepositie is 68%. Daarnaast komt 32% van de stikstofdepositie uit emissiebronnen van het buitenland (import). Volgens EMEP (2019) is bijna 60% daarvan ammoniak.
De stikstofdepositie in Nederland is met 46% voor het grootste deel afkomstig van de Nederlandse landbouw. Andere binnenlandse bijdragen zijn wegverkeer en huishoudens (beide 6%; RIVM, 2019). Als alleen de binnenlandse bronnen in beschouwing worden genomen, dan is de bijdrage van de landbouw 68%.
Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de depositie van zuur; zie Herkomst verzurende depositie, 2021.
Zie voor uitgebreide informatie over de beleidsaspecten: Vermesting en verzuring: beleid.

Export van stikstofverbindingen

De stikstofdepositie in Nederland komt deels uit het buitenland (import). Een deel van de Nederlandse uitstoot komt als vermestende depositie in het buitenland terecht (export). Voor N-depositie afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland ca. 4 keer zo veel exporteert als het van het buitenland ontvangt. Voor stikstof afkomstig van stikstofoxiden is de export ook ca. 4 maal zo groot als de import. Om het uitstotende oppervlak gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Depositie van stikstof in Nederland

Omschrijving

Depositie van stikstof in Nederland op basis van modelberekeningen en uitgesplitst naar bijdragen van gereduceerd stikstof (NHx) en geoxideerd stikstof (NOy)

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Onderdeel van de GCN-berekeningen

Basistabel

Niet van toepassing

Geografisch verdeling

Niet van toepassing

Andere variabelen

Herkomst van de zuurdepositie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2019. (RIVM, 2019; zie bij 'Referenties').

Opmerking

1] De categorie 'Onverklaard' is geen resultaat van de modelberekeningen, maar bestaat uit een jaarlijks wisselende bijtelling op basis van meetgegevens. De depositie uit deze categorie komt deels uit Nederland en deels uit het buitenland.
2] Stikstofverbindingen leveren zowel een bijdrage aan de verzurende depositie als aan de stikstofdepositie.
3] Import/Export verhouding: Om het uitstotende oppervlak gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Herkomst stikstofdepositie, 2018 (indicator 0507, versie 12 , 15 november 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.