Kosten en financiering

Netto milieulasten naar sector, 1985-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1985 en 2007 zijn de netto milieulasten jaarlijks gemiddeld zo'n 6 procent gestegen. Alleen in 2005 was er sprake van een daling. In dat jaar namen vooral de lasten van de bedrijven en overheid af.

Totale netto milieulasten

De totale netto milieulasten zijn tussen 1985 en 2007 ruim verviervoudigd. In deze periode zijn deze lasten jaarlijks met gemiddeld zo'n 6 procent gestegen. Alleen in 2005 is er sprake van een lichte daling in vergelijking met het vorige onderzoeksjaar (2003).

Bedrijven

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energiesector zijn tussen 1985 en 2007 toegenomen van bijna 1 naar ruim 4 miljard euro. De milieulasten zijn vrijwel jaarlijks gestegen. Het onderzoeksjaar 2005 vormt daarop een uitzondering met een daling van 9 procent ten opzichte van 2003. Voor dat jaar geldt onder andere dat een deel van de milieu-investeringen uit het verleden is afgeschreven waardoor de kapitaallasten afnemen. Ook ontvangen bedrijven milieusubsidies van de overheid. Deze subsidies zijn vanaf 2004 fors gestegen. Als gevolg hiervan zijn de netto milieulasten van de bedrijven gedaald. In 2007 zijn de netto milieulasten van bedrijven weer flink toegenomen.

Overheid

In 2007 is er sprake van een forse stijging van de netto milieulasten van de overheid met ruim 20 procent ten opzichte van 2005. Deze treedt op bij alle overheidssectoren. Het Rijk neemt het grootste deel van de stijging voor haar rekening door de verstrekking van hogere milieusubsidies.

Wat zijn netto milieulasten?

De netto milieulasten worden berekend als de som van de milieukosten voor eigen (en uitbestede) milieuactiviteiten en de betaalde milieuheffingen, verminderd met de ontvangen milieusubsidies. De kosten voor eigen milieuactiviteiten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, rente) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). Ook kunnen kosten worden gemaakt voor beleid, handhaving en onderzoek.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over netto milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten naar sector

Omschrijving

Tijdreeks totale netto milieulasten naar de economische sectoren bedrijven, huishoudens en overheid.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.De netto milieulasten worden berekend als de som van de milieukosten voor eigen (en uitbestede) milieuactiviteiten en de betaalde milieuheffingen, verminderd met de ontvangen milieusubsidies. De milieukosten voor eigen milieuactiviteiten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.

Basistabel

StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2009)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Er zijn ook gegevens beschikbaar voor de diverse overheidssectoren en de milieudienstverlening. Naast totalen zijn er ook gegevens per milieucompartiment.

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks in de oneven jaren

Achtergrondliteratuur

Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)

Opmerking

In de vorige versie van deze indicator staan in de tabel achter de grafiek voor de jaren 1999 en 2003 abusievelijk een aantal foutieve waarden. Deze zijn in de huidige versie gecorrigeerd.

Betrouwbaarheidscodering

C (schatting gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Netto milieulasten naar sector, 1985-2007 (indicator 0539, versie 02 , 9 februari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.