Verdwijnen en uitzetten van otters

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De otter is in de 20e eeuw uit Nederland verdwenen door waterverontreiniging en verstoring. In het kader van het soortbeschermingsplan uit 1989 zijn in 2002 en 2004 otters uitgezet in Noordwest-Overijssel.

Ontwikkeling tot 2000

Omstreeks 1900 kwamen otters nog in het hele land voor. In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de otter uit veel gebieden door vervolging en jacht tijdens strenge winters. Omstreeks 1942 werd hun aantal geschat op nog slechts 30 tot 50 stuks. Onder andere door sluiting van de jacht herstelde de populatie zich enigszins. Omstreeks 1962 werd het aantal otters geschat op circa 300. Daarna nam de populatie otters opnieuw af door vervolging tijdens strenge winters, toename van de sterfte in visfuiken en door het verkeer en de waterverontreiniging met PCB's. In 1989 is voor het laatst een dode otter van de restpopulatie in Friesland aangetroffen in een visfuik, terwijl er tot 1992 sporen van een otter zijn waargenomen. In 1991 zijn in het Maasgebied van Zuid-Limburg nog incidenteel de sporen gevonden van twee otters. Latere meldingen van de aanwezigheid van otters in dit gebied konden niet worden bevestigd. Deze zwervende dieren waren vermoedelijk afkomstig van een kleine geïsoleerde relictpopulatie uit de Ardennen.

Ontwikkeling na 2000

De Euraziatische otter is een middelgrote, marterachtige oeverbewoner met een nachtelijke leefwijze. Na verdwijning uit ons land is volgens het Soortbeschermingsplan uit 1989 gewerkt aan de terugkeer. Omdat er geen zicht is op een natuurlijke terugkeer zullen volgens plan in de periode 2002-2006 minstens 40 otters in de laagveengebieden van Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel worden uitgezet.

Dankzij de herintroductie in 2002 van 14 otters van verschillende herkomst was er in het begin van 2004 in het uitzetgebied een kleine populatie otters aanwezig van minimaal 10 dieren, waaronder enkele hier geboren jonge dieren. In juli en augustus 2004 zijn nog eens zes otters uitgezet.

De otter staat op de Rode Lijst van zoogdieren.

Bronnen

  • Niewold, F.J.J., D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & A.T. Kuiters 2003. De otter terug in Nederland. Eerste fase van de herintroductie in Nationaal Park De Weerribben. Alterra-rapport 852. Alterra, Wageningen
  • Veen, J. & S. Broekhuizen 1992. Otter. In: Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeek & H.R. Thissen (red.), Atlas van Nederlandse zoogdieren. Stichting Uitgeverij van de KNNV, Utrecht: 178-185.
  • Walter, J. 1989. De otter in perspectief; een perspectief voor de otter: herstelplan leefgebieden otter. Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Uit de verspreidingskaarten in de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren zijn de aantallen uurhokken (hokken van 5 bij 5 kilometer) afgeleid per periode.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verdwijnen en uitzetten van otters (indicator 1072, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.