Water en groene ruimte

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 2000 - 2010 zijn in buitendijkse gebieden vooral nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied; het aantal woningen is toegenomen van 2385 in 2000 tot 10511 in 2010; dit is een toename van 340 %. Dit is vooral het gevolg van de ontwikkeling van Amsterdam - IJburg, waar in 10 jaar tijd 6080 nieuwe woningen beschikbaar zijn gekomen.

Bouw van woningen in het waterbergend deel van de rivier aan restricties gebonden

De Beleidslijn grote rivieren (Ministerie van V&W, 2006) is gericht op het behoud van ruimte voor de grote rivieren. In het stroomvoerend deel van de rivier mag in principe niet gebouwd worden. In het waterbergend deel van de rivier mag uitsluitend gebouwd worden als:

  • het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
  • er geen sprake is van feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
  • er sprake is van een zodanige situering van de uitvoer van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.


De Beleidslijn is niet van toepassing op overige buitendijkse gebieden in het Hoofdwatersysteem (zoals IJburg).

Buitendijks bouwen populair

Ook als de nieuwbouw in Amsterdam - IJburg buiten beschouwing wordt gelaten, is het aantal woningen in buitendijkse gebieden buiten het bebouwd gebied in de periode 2000 - 2010 sterk toegenomen; 86%. Dit betreft vooral nieuwbouw in de provincie Limburg in het Maasstroomgebied: Maastricht, Roermond en Venlo. Als daarbij geen compensatie van het verlies aan waterbergingscapaciteit heeft plaatsgevonden, dan is die ontwikkeling niet in overeenstemming met de Beleidslijn grote rivieren; dit is verder niet onderzocht.
Daarnaast is ook het aantal buitendijkse woningen binnen bebouwd gebied in de periode 2000 - 2010 met 30% toegenomen. Dit betreft vooral de gemeenten Gorinchem, Hoorn, Maastricht, Roermond, Rotterdam en Zwijndrecht.

Gemeente Toename aantal woningen buiten bebouwd gebied
2000 - 2010
Toename aantal woningen binnen bebouwd gebied
2000 - 2010
Almere 148 0
Amsterdam 6080 -2
Dordrecht 0 16
Gorinchem 2 156
Hoorn 21 114
Maastricht 315 207
Roermond 402 180
Rotterdam 0 220
Venlo 574 18
Zwijndrecht -1 228

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed grote rivieren

Omschrijving

Aantal nieuwe woningen in buitendijkse gebieden van het hoofwatersysteem met name in het rivierbed van de grote rivieren

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

Het rivierbed is ruimtelijk gedefinieerd door het bestand met de contouren van de Beleidslijn grote rivieren (buitendijksgebied) van het Ministerie V&W (2006). De hoogwatervrije gronden die voorkomen in het bestand zijn voor de intellingen niet meegenomen. Het aantal woningen is afgeleid uit het bestand Woningregistratie WGR (CBS 2000, 2004, 2006, 2008 en 2010). Het aantal woningen binnen het rivierbed is bepaald per gemeente. Het onderscheid binnen en buiten bestaand bebouwd gebied is gemaakt op basis van het bestand Bestaand bebouwd gebied 2000 (VROM, 2002, gecorrigeerde versie)

Geografisch verdeling

Nederland

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2010 (indicator 2042, versie 04 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.