Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens gezamenlijk in de overslag in de Hamburg-Le Havrerange was tussen 2002 en 2016 vrijwel stabiel met waarden tussen 44 en 48 procent.

Marktaandeel Nederlandse zeehavens vrijwel stabiel

De zeehavens van Rotterdam en Amsterdam hadden tussen 2002 en 2016 samen een marktaandeel dat varieerde tussen 44 tot 48 procent van de totale overslag binnen de zogenaamde Hamburg-Le Havrerange. Bij de Hamburg-Le Havrerange gaat het om de volgende zeehavens: Rotterdam, Amsterdam, de Vlaamse zeehavens Antwerpen, Gent en Zeebrugge, de Duitse zeehavens Hamburg en Bremen en de Franse zeehavens Le Havre en Duinkerken. In 2002 bedroeg het gezamenlijk marktaandeel van Rotterdam en Amsterdam binnen deze range 46 procent en in 2016 47,2 procent.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland
  • Nationaal belang: Een excellent ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede bereikbaarheid van stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren.


De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de ambitie om Nederland tot de top 10 van meest concurrerende economieën van de wereld te laten behoren, waarbij een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven centraal staat. De structuurvisie noemt het belang van krachtige regio's met een goede 'quality of life', een optimale bereikbaarheid en goede verbindingen met Europa en de rest van de wereld.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Marktaandeel Nederlandse zeehavens
Omschrijving
De ontwikkeling van het marktaandeel Nederlandse zeehavens in de Hamburg-Le Havrerange
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Nationale Havenraad, 2011 (gegevens 2002-2010). IenM (gegevens 2011-2014).KiM (2017). Mobiliteitsbeeld 2017.
Opmerking
Nationale Havenraad is per 1 januari 2012 opgeheven.Vanaf 2016 Havenbedrijf Rotterdam op basis van cijfers ESPO. ESPO beschouwt daarin alleen de Nederlandse havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. In eerdere jaren zijn ook de havens van Moerdijk en Groningen in het overzicht meegenomen. Deze worden niet meegenomen door ESPO.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002-2016 (indicator 2154, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.