Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021

In 2021 is het handelssaldo met 7,7 miljard gestegen naar 87,9 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen met 900 miljoen en een toename bij de diensten met 6,8 miljard.

    2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
                     
    volume-index (2015=100)          
Invoer van goederen en diensten                  
  Totaal 1) 67,6 77,9 100 98,0 104,1 109 112,5 107,2 111,5
  Goederen 72,6 83,6 100 105,4 111,4 115,9 121,9 118,8 129,2
  Diensten 55,6 64,8 100 82,3 88,4 94,3 92,6 82,6 75,4
                     
Uitvoer goederen en diensten                  
  Totaal 1) 69,6 80,0 100 101,7 108,3 113,0 115,2 110,2 116,0
  Totaal goederen 73,3 83,7 100 104,4 110,7 114,1 115,6 113,1 122,8
  Uitvoer goederen uit productie 81,7 84,6 100 102,9 107,5 109,9 106,8 104,1 108,5
  Wederuitvoer 64,8 82,8 100 105,9 113,9 118,4 124,7 122,5 137,7
  Diensten 58,6 69,4 100 94,2 101,7 109,8 114,1 102,3 98,2
                     
    miljard euro              
Handelsbalans                  
  Totaal 46,6 51,7 51,8 72,3 79,4 81,6 79,7 80,2 87,9
  Goederen 47,8 50,4 65,4 65,7 71,9 71,6 60,1 61,7 62,6
  Diensten -1,2 1,3 -13,7 6,6 7,4 10,0 19,6 18,5 25,3
                     
Bron: CBS                 CBS/okt2022
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).                
* Voorlopig cijfer.                  

Goederen- en dienstenhandel klimmen weer op

Het handelssaldo nam in 2021 met 9,6 procent toe. De uitvoer van goederen en diensten lag in 2021 bijna 5,3 procent hoger dan een jaar eerder terwijl de invoer met 4 procent toenam.
Bij de goederenhandel nam de handelsbalans met 1,5 procent toe ten opzichte van 2020. De export van Nederlandse producten groeide met 4,3 procent, terwijl er 12,4 procent meer wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) was. De import nam met 8,7 procent toe. Er zijn vooral meer machines en chemische producten uitgevoerd.
De dienstenhandel zag haar handelsbalans in 2021 na de forse krimp tijdens de coronapandemie ook weer toenemen. Een exportdaling van 4 procent en een daling van de import van 8,8 procent droegen bij aan het positieve handelssaldo van de diensten. Een groot deel van de stijging bij de dienstenexport werd veroorzaakt doordat de diensten de coronamaatregelen voor het reisverkeer in 2021 grotendeels achter zich konden laten. Nu het toerisme geleidelijk aan weer toenam kwamen ook andere diensten zoals bemiddelingsdiensten voor reizen, R&D en vervoersdiensten weer op stoom. De toename van de vervoersdiensten zat vooral bij het passagiersvervoer van de luchtvaart.

Wederuitvoer, meer progressie

De wederuitvoer maakte in 2021 met een groei van 12,4 procent eveneens meer progressie. Tijdens de coronapandemie kromp de wederuitvoer in 2020 nog met 1,8 procent. Wederuitvoer betreft de uitvoer van eerder ingevoerde, vaak kant- en klare, producten. Daaraan vinden geen of slechts beperkte bewerkingen in Nederland plaats. De wederuitvoer groeit al jaren sneller dan de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen. Fragmentatie van wereldwijde productieprocessen leidt ertoe dat de productie van een specifiek goed in toenemende mate in meerdere landen plaatsvindt. Goederen (halffabricaten, tussenproducten) worden hierdoor steeds vaker in- en uitgevoerd voor nog een kleine bewerking in Nederland voordat ze aan consumptie toe zijn. Ondanks de relatief lage bijdrage aan de Nederlandse economie is wederuitvoer van aanzienlijk belang omdat het veelal om grote stromen gaat.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare Rotterdamse havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en de industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2022a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de CBS-publicatie De Nederlandse economie in 2021.

Opmerking

In 2018 heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021 (indicator 0003, versie 22 , 19 oktober 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.