Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2022

In 2022 is het handelssaldo met 5,5 miljard gestegen naar 103,5 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo bij de diensten met 5,1 miljard en een toename van het saldo van de goederen met 396 miljoen euro.

  20052010201520182019202020212022*
          
  volume-index (2015=100)  
Invoer van goederen en diensten        
 Totaal 1)67,677,9100109,0112,5107,2113,8118,1
 Goederen72,683,6100115,9121,9118,8130,1132,5
 Diensten55,664,810094,392,682,680,388,7
          
Uitvoer goederen en diensten        
 Totaal 1)69,680,0100113,0115,2110,2119,0124,3
 Totaal goederen73,383,7100114,1115,6113,1124,9127,7
 Uitvoer goederen uit productie81,784,6100109,9106,8104,1109,1108,9
 Wederuitvoer64,882,8100118,4124,7122,5141,3147,4
 Diensten58,669,4100109,8114,1102,3103,5115,8
          
  miljard euro      
Handelsbalans        
 Totaal46,651,751,881,679,780,298,0103,5
 Goederen47,850,465,471,660,161,773,273,6
 Diensten-1,21,3-13,710,019,618,524,829,9
          
Bron: CBS       jan2024
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).
* Voorlopig cijfer.        

Vooral meer diensten uitgevoerd

Het handelssaldo nam in 2022 met 5,6 procent toe. De uitvoer van goederen en diensten lag in 2022 bijna 4,5 procent hoger dan een jaar eerder terwijl de invoer met 3,8 procent toenam. Er zijn vooral meer diensten uitgevoerd. 
Na de forse krimp tijdens de coronapandemie zag de dienstenhandel haar handelsbalans in 2022 voor het tweede jaar op rij toenemen en wel met 20,5 procent. Een exportgroei van 11,9 procent en een toename van de import van 10,5 procent droegen bij aan het positieve handelssaldo van de diensten. Een groot deel van de stijging bij de dienstenexport werd veroorzaakt doordat de coronamaatregelen voor het reisverkeer in 2022 vervielen en het aantal toeristen dat naar Nederland kwam sterk steeg. Vanaf het moment dat het toerisme in 2021 geleidelijk aan weer toenam kwamen ook andere diensten zoals bemiddelingsdiensten voor reizen en vervoersdiensten weer op stoom. De toename van de vervoersdiensten zat vooral bij het passagiersvervoer van de luchtvaart.
Bij de goederenhandel nam de handelsbalans met 0,5 procent licht toe ten opzichte van 2021. De export van Nederlandse producten nam met 0,2 procent iets af, terwijl de invoer van goederen voor binnenlands gebruik toenam met 3,8 procent. Bij de goederen was vooral de export van (elektrotechnische) machines en apparaten hoger. Ook werden meer voedingsmiddelen, transportmiddelen en chemische producten uitgevoerd.

Wederuitvoer, nog steeds progressie

De wederuitvoer maakte in 2022 met een groei van 4,3 procent eveneens progressie, maar minder dan in 2021 toen de wederuitvoer toenam met ruim 15 procent. Tijdens de coronapandemie kromp de wederuitvoer in 2020 nog met 1,8 procent. Wederuitvoer betreft de uitvoer van eerder ingevoerde producten. Daaraan vinden geen of slechts beperkte bewerkingen in Nederland plaats. De wederuitvoer groeit al jaren sneller dan de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen. Fragmentatie van wereldwijde productieprocessen leidt ertoe dat de productie van een specifiek goed in toenemende mate in meerdere landen plaatsvindt. Goederen (halffabricaten, tussenproducten) worden hierdoor steeds vaker in- en uitgevoerd voor nog een kleine bewerking in Nederland voordat ze aan consumptie toe zijn. Ondanks de relatief lage bijdrage aan de Nederlandse economie is wederuitvoer van aanzienlijk belang omdat het veelal om grote stromen gaat.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare Rotterdamse havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en de industrie. 

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2023a)

Geografische verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie De Nederlandse economie in 2022. (CBS, 2023b)

Opmerking

In 2018 heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2022 (indicator 0003, versie 23,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.