Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2014 is het handelssaldo sterk gestegen en bedroeg 75,6 miljard euro. Dit was ruim 4 miljard euro meer dan in 2013. Vanaf 1995 is het handelssaldo gestaag toegenomen met een kleine terugval in 2009 vanwege de wereldwijde economische crisis.

  1995 2000 2005 2010 2013** 2014*
             
  volume-index (2010=100)    
             
Invoer goederen en diensten 46,6 72,5 85,3 100 107,3 111,6
w.v. Consumptiegoederen 59,9 85,7 88,7 100 96,9 100,5
  Investeringsgoederen 62,4 97,8 99,2 100 110,1 110,7
             
Uitvoer goederen en diensten 48,3 72,4 86,3 100 110,7 115,2
             
Invoer goederen, totaal 1) 45,8 70,9 85,7 100 106,8 110,7
             
Uitvoer goederen, totaal,1) 47,0 78,6 85,0 100 109,7 113,2
             
  miljard euro        
             
Handelsbalans 22,3 29,3 47,4 52,8 71,5 75,6
             
Bron: CBS (2015). CBS/CLO/dec15/0003
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).
* Voorlopig cijfer; ** nader voorlopig cijfer..

Buitenlandse handel blijft groeien

De uitvoer van goederen en diensten is in 2014 met 4,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De groei was hoger dan in de voorgaande twee jaar. Zowel de uitvoer als de invoer groeit vrijwel jaarlijks; alleen in 2009 was er een terugval. De afgelopen jaren hield de groeiende uitvoer de krimp van de economie nog enigszins beperkt en in 2014 droeg deze in belangrijke mate bij aan de groei van de economie. De buitenlandse handel was goed voor 0,4 procentpunt van de economische groei van 1,0 procent.

Meer uitvoer van bijna alle producten

De uitvoer van alle soorten goederen en diensten groeide in 2014, behalve die van delfstoffen en aardolieproducten. De export van aardgas werd gedrukt door het relatief warme eerste kwartaal in de ons omringende landen. De uitvoer van aardolieproducten had te lijden onder de dalende olieprijs. De uitvoer van belangrijke exportproducten als machines, apparaten en chemische producten groeide over het algemeen sterker dan in 2013.

Sterke groei uitvoer eigen product

De wederuitvoer groeide in 2014 sneller dan de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen, net als in de twee voorgaande jaren. Bij wederuitvoer gaat het om goederen die door Nederlandse partijen zijn ingevoerd en na hooguit een kleine bewerking weer zijn uitgevoerd. De wederuitvoer groeide met 4,9 procent in 2014. De uitvoer van Nederlandse producten groeide in 2014 met 1,5 procent.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie Nederland in 2014.

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2014 (indicator 0003, versie 16 , 21 maart 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.