Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2017 is het handelssaldo met bijna 7 miljard gestegen naar 79,1 miljard euro. Vanaf 2005 groeit het handelssaldo gestaag.

    2005 2010 2015 2016* 2017*
             
    volume-index (2015=100)  
Invoer van goederen en diensten          
  Totaal 1) 67,6 77,9 100 98,0 102,8
  Goederen 72,6 83,6 100 105,4 111,5
  Diensten 55,6 64,8 100 82,3 84,5
             
Uitvoer goederen en diensten          
  Totaal 1) 69,6 80,0 100 101,7 107,1
  Totaal goederen 73,3 83,7 100 104,4 110,5
  Uitvoer goederen uit productie 81,7 84,6 100 102,9 107,6
  Wederuitvoer 64,8 82,8 100 105,9 113,5
  Diensten 58,6 69,4 100 94,2 97,8
             
    miljard euro      
Handelsbalans          
  Totaal 46,7 51,7 51,8 72,3 79,1
  Goederen 47,8 50,4 65,4 65,7 70,9
  Diensten -1,2 1,3 -13,7 6,6 8,2
             
Bron: CBS         CBS/nov18
1) Inclusief energie (zie technische toelichting).        
* Voorlopig cijfer.          

Buitenlandse handel blijft groeien

De uitvoer van goederen en diensten is in 2017 met 5,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Zowel de uitvoer als de invoer groeit vrijwel jaarlijks. De afgelopen jaren droeg de export in belangrijke mate bij aan de groei van de economie.

Meer uitvoer van bijna alle producten

De uitvoer van veelal alle soorten goederen en diensten groeide in 2017. Vooral de export van machines, apparaten en elektronische producten groeide sneller dan een jaar eerder. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer verdiend aan machines voor het vervaardigen van computerchips.
Aan aardolieproducten en delfstoffen werd minder uitgevoerd. De afname van de exportwaarde hangt sterk samen met de aardolieprijzen. Daarnaast werd de export van aardgas gedrukt door de opgelegde productiebeperking.

Meer wederuitvoer door fragmentatie

In 2017 is de wederuitvoer met 7,2 procent en de uitvoer van Nederlandse producten met 4,6 procent toegenomen. De wederuitvoer groeit al drie jaar op rij sneller dan de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen. Fragmentatie van wereldwijde productieprocessen leidt ertoe dat de productie van een specifiek goed in toenemende mate in meerdere landen plaatsvindt. Goederen (halffabricaten, tussenproducten) worden hierdoor steeds vaker in- en uitgevoerd voor nog een kleine bewerking in Nederland voordat ze aan consumptie toe zijn. Ondanks de relatief lage bijdrage aan de Nederlandse economie is wederuitvoer van aanzienlijk belang omdat het om grote stromen gaat.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare Rotterdamse havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en de industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van het basisjaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2018a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie Trends in Nederland 2018.

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.De gegevens zijn sinds versie 15 niet meer exclusief energie te geven.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2017 (indicator 0003, versie 18 , 22 november 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.