Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De daling in de afzet van bestrijdingsmiddelen voor gebruik in de landbouw is vrijwel tot stilstand gekomen. Fluctuaties in de afzetcijfers worden de laatste jaren meer bepaald door wijzigingen in het toelatingsbeleid ten aanzien van enkele stoffen dan door een structurele wijziging in het gebruik.

  1985199019952000200220032004
         
  1 000 kg actieve stof    
Totaal21 00318 83710 9229 6448 0727 8689 071
         
Insecticiden634731495260186216200
Carbamaten749311368463534
Organische fosforverbindingen3034472531418010048
w.o.Dichloorvos738410000
 Dimethoaat32795743333531
 Parathion-ethyl110107478600
Overige insecticiden257191129516081118
         
Fungiciden4 3634 1433 9914 4603 5823 2304 176
Captan en verwante verbindingen606434709380481434452
Dithiocarbamaten2 4532 4362 0262 2421 0021 6402 388
w.o.Mancozeb..8881 6071749011 933
 Maneb1 9911 38386133864191156
Nitro-verbindingen1919160237266196184
Pyrimidine-verbindingen38823214910998
Carbamaten..6629543245103
Overige fungiciden..8811 2961 3929061 041
         
Herbiciden3 9783 4673 0702 6052 2152 2102 443
Dinitroalkylfenolen6153801510000
Fenoxycarbonzuren756708414398342402509
Triazinen en triazinonen630499412288202182149
Ureumverbindingen306378349230181201200
Aminofosfonaten..344613439451556
Overige herbiciden..1 4001 0761 0519741 029
         
Grondontsmettingsmiddelen10 7848 9372 3741 4021 2001 2171 171
Overige middelen1 2441 5599929178909951 181
w.o.Minerale olie9311 237764748667777839
Bron: Nefyto.CBS/MC/jun05/0015

Afzet in 2004 licht toegenomen

Tussen 1985 en 2004 is de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in alle hoofdgroepen fors afgenomen. Nadat de afgezette hoeveelheden zich de afgelopen jaren leken te stabiliseren, is er in 2004 weer een lichte groei, met name in de afzet van fungiciden en in mindere mate van herbiciden.

Daling afzet fungiciden mogelijk niet structureel

De groei in 2004 van de afzet van fungiciden valt te verklaren uit enerzijds een forse toename in het areaal aardappelen en uien en anderzijds uit het natte najaar waardoor de ziektedruk toenam.In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de afzet van fungiciden nogal schommelt doordat zij voor een belangrijk deel wordt bepaald door de weersomstandigheden tijdens het teeltseizoen. Droge warme zomers zoals die van 2003 leiden tot een lager gebruik. Ook het sterk wisselende toelatingsbeleid ten aanzien van enkele veel gebruikte fungiciden in aardappelen beïnvloedt de afzetcijfers van vooral de laatste jaren. Het gaat daarbij vooral om het afwisselend verbieden en dan weer toelaten van de stoffen mancozeb, maneb (dithiocarbamaten) en chloorthalonil ("overige fungiciden"). Aanleiding hiertoe waren onder meer bezwaren vanuit milieuorganisaties. De afzetcijfers van de groep carbamaten fluctueert alleen omdat chloorthalonil in aardappelen hoofdzakelijk wordt toegepast in combinatie met een carbamaat.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over gewasbescherming en de afzet van chemische bestrijdingsmiddelen zijn te vinden op de website van Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie). Nefyto is de brancheorganisatie van de Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Bij Nefyto zijn bedrijven aangesloten, die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De afzetcijfers geven geen inzicht in de precieze omvang van het gebruik, maar zijn wel geschikt om ontwikkelingen af te leiden. Omdat circa 70% van de afzet bestemd is voor toepassing in een beperkt aantal grote akkerbouwgewassen geeft de tabel geen inzicht in mogelijke verschuivingen in de afzet ten behoeve van het gebruik in kleinere tuinbouwgewassen.De Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) registreert de gegevens bij haar leden. De gegevens omvatten de laatste jaren circa 85% van de totale afzet van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De cijfers zijn inclusief de afzet voor particulier gebruik en voor toepassing in openbaar groen. Ruwe schattingen wijzen uit dat dit gebruik maximaal 5% van de afzet van Nefyto omvat, voornamelijk in de vorm van herbiciden.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2004 (indicator 0015, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.