Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies van de meeste stoffen zijn in 2003 afgenomen ten opzichte van 1990. Alleen de emissie van kooldioxide is toegenomen.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2001 2002 2003
             
Verzurende emissies 1) miljoen kg          
Zwaveldioxide (SO2) 191 129 75 75 67 65
Stikstofoxiden als NO2 576 490 414 402 393 393
Ammoniak (NH3) 249 193 152 143 136 130
             
Broeikasgassen 2) miljoen kg          
Kooldioxide (CO2) 157 998 169 664 168 870 174 353 173 928 176 861
Distikstofoxide (N2O) 3) 69 72 64 61 58 56
Methaan (CH4) 1 221 1 135 929 905 868 835
HFKs, PFKs en SF6 0,70 0,97 1,3 0,86 0,73 0,68
             
Overige verbindingen miljoen kg          
VOS 4) 493 366 269 249 237 224
Koolmonoxide (CO) 1 152 880 735 698 665 646
Fijn stof (PM10) 78 59 49 46 45 42
             
Bron: Emissieregistratie (2005). CBS/MNC/mei05/0079
1) Emissies conform de NEC-richtlijn.
2) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.; voor wat betreft kooldioxide exclusief verandering landgebruik en bos (LUCF).
3) Exclusief emissies niet-landbouwbodems (2,4 miljoen kg).
4) Vluchtig organische stoffen, exclusief methaan, conform NEC-richtlijn.

De emissies dalen, behalve die van kooldioxide

Sinds 1990 zijn de emissies van verzurende stoffen, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide en fijn stof gedaald. De daling van de emissie van zwaveldioxide wordt veroorzaakt door de ontzwaveling van de brandstoffen. De afname van de emissie van ammoniak wordt voornamelijk veroorzaakt door maatregelen bij de land- en tuinbouw. De emissies van kooldioxide zijn tussen 1990 en 2003 gestegen als gevolg van groei van het verbruik van energie. Ten opzichte van 2002 is de emissie van kooldioxide licht toegenomen.

Oorzaken van de emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen door voertuigen of stationaire bronnen of door industriële processen. Emissies veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden hier niet meegenomen.

Emissies volgens andere definities

In publicaties van onder meer het RIVM en CBS verschijnen verschillende getallen voor emissies naar de lucht. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan de verschillende gebruiksdoeleinden.

Referenties

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.
  • Cijfers over de feitelijke emissies zijn te vinden op StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en overige verbindingen zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies naar lucht, 1990-2003 (indicator 0079, versie 06 , 24 augustus 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.