Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Verzuring en vermesting

Stikstof- en fosforbalans voor cultuurgrond

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1980 1986 1990 1995 1999 2000 2001*
 
  kg N/ha
 
Aanvoer stikstof1) 447 508 459 472 435 394 393
w.v. dierlijke mest 190 241 239 252 226 205 204
  kunstmest 240 249 201 201 190 169 169
  overige 17 17 19 19 19 20 20
Afvoer 210 243 248 228 212 212 198
Overschot 237 265 211 244 223 182 194
 
  kg P2O5/ha2)
 
Aanvoer fosfaat2) 160 176 153 137 135 131 130
w.v. dierlijke mest 115 128 108 101 97 94 92
  kunstmest 39 41 37 32 33 32 32
  overige 7 7 7 7 5 6 6
Afvoer 66 73 71 64 65 68 62
Overschot 94 103 82 73 70 63 68
               
Bron: CBS.           CBS/MC/okt02
1) Exclusief depositie op cultuurgrond en ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest.
2) Omrekening fosfaat naar fosfor: 2,29 kg P2O5 is 1 kg P.

Ontwikkeling aanvoer nutriënten

Tot de invoering van milieuwetten die voor een vermindering van de nutriëntenoverschotten moesten zorgen, steeg het gebruik van stikstof en fosfaat in de landbouw. In 1986 bereikte de aanvoer een maximum. Aanvankelijk namen vooral het gebruik en overschot van fosfaat sterk af. In de periode 1986-2001 daalde de aanvoer van stikstof en fosfor met respectievelijk 23 en 26%. De overschotten van deze stoffen namen in deze periode met respectievelijk 27 en 34% af.

Beleid

Het mestbeleid was tot 1998 vooral gericht op terugdringing van het fosfaatgebruik. Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen is in 1998 het mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd.

Referenties

  • CBS/LEI (2001). Land- en tuinbouwcijfers 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek/Landbouw-Economisch Instituut, Voorburg/Heerlen/Den Haag.
  • CBS (2002). Mineralen in de landbouw 1999 en 2000*. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Stikstof- en fosforbalans voor cultuurgrond (indicator 0093, versie 03 , 25 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.